ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಾಳುವನೆಂಬಿ ( 1 , 1 )
ಬಾಳುವರೇ ( 1 , 1 )
ಬಾಳುವವಗಂತಕನೆ ( 1 , 1 )
ಬಾಳುವೆ ( 1 , 1 )
ಬಾಳುವೆಯು ( 1 , 1 )
ಬಾಳೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಬಾಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಿಂಕದಾ ( 1 , 1 )
ಬಿಂಕವನು ( 2 , 1 )
ಬಿಂಗದಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಚ್ಚುವಂತಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟ-ಕೂಲಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟರವ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟವ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟವಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟವನು ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟಾಡಿದವ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟಿರದ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟಿಹನು ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟು ( 7 , 1 )
ಬಿಡ ( 1 , 1 )
ಬಿಡದ ( 1 , 1 )
ಬಿಡದಲಿರು ( 1 , 1 )
ಬಿಡದು ( 2 , 1 )
ಬಿಡದೆ ( 8 , 1 )
ಬಿಡದೆಂದ ( 1 , 1 )
ಬಿಡದೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಬಿಡನು ( 2 , 1 )
ಬಿಡರು ( 2 , 1 )
ಬಿಡಲಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಬಿಡಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಿಡಲು ( 1 , 1 )
ಬಿಡಲೇಸು ( 1 , 1 )
ಬಿಡವು ( 1 , 1 )
ಬಿಡಳು ( 1 , 1 )
ಬಿಡಿಸುವದು ( 2 , 1 )
ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಬಿಡುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಬಿಡುವ ( 1 , 1 )
ಬಿಡುವುದ ( 1 , 1 )
ಬಿಣಿಲು ( 1 , 1 )
ಬಿತ್ತದಾ ( 1 , 1 )
ಬಿತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಬಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಬಿತ್ತೊಮ್ಮೆ ( 2 , 1 )
ಬಿಂದುವ ( 1 , 1 )
ಬಿಂದುವನು ( 1 , 1 )