ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಾಣರಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಕಾಣಲರಿಯದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಣಲರಿಳೆಯದೋಡೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಣಲು ( 1 , 1 )
ಕಾಣವೇ ( 1 , 1 )
ಕಾಣಾ ( 1 , 1 )
ಕಾಣಿಸವು ( 1 , 1 )
ಕಾಣಿಸಿರುವಂತವನ ( 1 , 1 )
ಕಾಣುವದು ( 1 , 1 )
ಕಾಣುವದೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಣೆ ( 4 , 1 )
ಕಾಣೆಸುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಕಾಣೊ ( 2 , 1 )
ಕಾಣೋ ( 1 , 1 )
ಕಾತಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕಾತನೇ ( 1 , 1 )
ಕಾದ ( 1 , 1 )
ಕಾದದಿರು ( 1 , 1 )
ಕಾದರವ ( 1 , 1 )
ಕಾದಲು ( 1 , 1 )
ಕಾದಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಕಾದಾರಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕಾದಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಕಾದು ( 1 , 1 )
ಕಾನನವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕಾಂಬಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಮನ ( 1 , 1 )
ಕಾಮಬಲ ( 1 , 1 )
ಕಾಮಿನಿಯ ( 1 , 1 )
ಕಾಯ ( 2 , 1 )
ಕಾಯಕವು ( 1 , 1 )
ಕಾಯಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಯದೇ ( 1 , 1 )
ಕಾಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಕಾಯವನು ( 2 , 1 )
ಕಾಯವಿಂದ್ರಯದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಕಾಯಿ ( 2 , 1 )
ಕಾಯುವದು ( 1 , 1 )
ಕಾಯೋ ( 1 , 1 )
ಕಾಯ್ವ ( 1 , 1 )
ಕಾರಣದಿ ( 1 , 1 )
ಕಾರಣವು ( 1 , 1 )
ಕಾರುಣಿಕನಾಗು ( 1 , 1 )
ಕಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಕಾರ್ಯವನು ( 2 , 1 )
ಕಾಲ ( 3 , 1 )
ಕಾಲಕ್ಕೂ ( 1 , 1 )
ಕಾಲನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಲನಿಂದಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಕಾಲಲಿ ( 1 , 1 )