ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಿಂಗಿರಲು ( 1 , 1 )
ಹಿಂಗುವದು ( 1 , 1 )
ಹಿಂಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಹಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಹಿಡತಂದು ( 1 , 1 )
ಹಿಂಡನ್ನು ( 1 , 1 )
ಹಿಡಿ ( 2 , 1 )
ಹಿಡಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹಿಡಿದವಳು ( 1 , 1 )
ಹಿಡಿದಾಡದಿರು ( 1 , 1 )
ಹಿಡಿದಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಹಿಡಿದಿರ್ಧ ( 1 , 1 )
ಹಿಡಿದು ( 5 , 1 )
ಹಿಡಿದೊಗೆದು ( 1 , 1 )
ಹಿಡಿಯದವ ( 1 , 1 )
ಹಿಡಿಯಲವ ( 1 , 1 )
ಹಿಡಿಯಲು ( 1 , 1 )
ಹಿಡಿಯುವದು ( 3 , 1 )
ಹಿಡಿವಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಿಡಿಸಿವದು ( 1 , 1 )
ಹಿಂಡು ( 1 , 1 )
ಹಿಂಡೆಂದ ( 1 , 1 )
ಹಿಂಡೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹಿತರಿಲ್ಲ ( 5 , 1 )
ಹಿತರಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಿತವಾಗಲಕ್ಕೂ ( 1 , 1 )
ಹಿತ್ತಲಿರಲೇಸು ( 1 , 1 )
ಹಿತ್ತಲು ( 1 , 1 )
ಹಿತ್ತಿಲದ ( 1 , 1 )
ಹಿಂದಕ್ಕಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಹಿಂದು ( 1 , 1 )
ಹಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಹಿಮ ( 1 , 1 )
ಹಿರಿದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹಿರಿದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹಿರಿದು ( 3 , 1 )
ಹಿರಿದುಂಡವಗೆ ( 1 , 1 )
ಹಿರಿದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಹಿರಿಮೀನು ( 1 , 1 )
ಹಿರಿಯ ( 2 , 1 )
ಹಿರಿಯಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಹಿರಿಯರಿನ್ನಾರು ( 1 , 1 )
ಹಿರಿಯರುಂ ( 1 , 1 )
ಹಿರಿಯರೊಳು ( 1 , 1 )
ಹಿರಿಯವರು ( 1 , 1 )
ಹಿರೆಯತನ ( 1 , 1 )
ಹೀನ ( 1 , 1 )
ಹೀನವೆನ್ನುವದೇನು ( 1 , 1 )
ಹೀನವೇ ( 1 , 1 )