ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಳಿ ( 1 , 1 )
ಬಳಿಕ ( 2 , 1 )
ಬಳಿಕದರ ( 1 , 1 )
ಬಳಿಕೆಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಳಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಬಳೆಯೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಳ್ಳದ ( 2 , 1 )
ಬಳ್ಳದೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಬಾಗಿಲು ( 1 , 1 )
ಬಾಗುವದರಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಗುವದು ( 1 , 1 )
ಬಾಗುವಾ ( 1 , 1 )
ಬಾಡದು ( 1 , 1 )
ಬಾಧೆ ( 1 , 1 )
ಬಾಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಾಯಲ್ಲಿ ( 3 , 1 )
ಬಾಯಾರುವು ( 1 , 1 )
ಬಾಯಿ ( 4 , 1 )
ಬಾಯಿಗಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಾಯೊಳಗೆ ( 3 , 1 )
ಬಾಯ್ ( 1 , 1 )
ಬಾಯ್ಸಿಂದಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಬಾರದವು ( 1 , 1 )
ಬಾರೆ ( 1 , 1 )
ಬಾರೆಂದೆನರ್ಪ ( 1 , 1 )
ಬಾರೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಬಾಲ ( 1 , 1 )
ಬಾಲಕರ ( 1 , 1 )
ಬಾಲನಂತಿಹನು ( 1 , 1 )
ಬಾಲರ ( 1 , 1 )
ಬಾಲರಿದ ( 1 , 1 )
ಬಾಲರು ( 1 , 1 )
ಬಾಲವು ( 1 , 1 )
ಬಾಲವೆರ್‍ಅಡಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಬಾಲೆ ( 2 , 1 )
ಬಾಲೆಯರ ( 1 , 1 )
ಬಾಲ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬಾಲ್ಯಯೌವನದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಾವಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಾಸಿಂಗ ( 1 , 1 )
ಬಾಹ್ಯಾಂಗಳಳಿದು ( 1 , 1 )
ಬಾಳ ( 2 , 1 )
ಬಾಳನೆಂದರಿಗು ( 1 , 1 )
ಬಾಳಲರೆಯದವ ( 1 , 1 )
ಬಾಳಿಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಾಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಾಳು ( 1 , 1 )
ಬಾಳುಗೇಡೆಂದ ( 1 , 1 )
ಬಾಳುವನು ( 1 , 1 )