ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮರನೇರಿ ( 1 , 1 )
ಮರನೊತ್ತಿಬೇಯುವದು ( 1 , 1 )
ಮರನೊಳಗ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಮರವ ( 2 , 1 )
ಮರವನೇರುವದು ( 1 , 1 )
ಮರವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಮರಹುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಮರಳಿ ( 1 , 1 )
ಮರಳಿಯದನೇ ( 1 , 1 )
ಮರಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮರುಗಲು ( 1 , 1 )
ಮರುಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮರುದಿನವೆ ( 6 , 1 )
ಮರುದಿನಾ ( 1 , 1 )
ಮರುಳ ( 2 , 1 )
ಮರುಳೆ ( 2 , 1 )
ಮರೆತಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಮರೆತರದು ( 1 , 1 )
ಮರೆತರಾಮರವ ( 1 , 1 )
ಮರೆತವನು ( 1 , 1 )
ಮರೆತು ( 1 , 1 )
ಮರೆದರಾ ( 1 , 1 )
ಮರೆದಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ಮರೆದಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಮರೆದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಮರೆದೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಮರೆಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಮರೆಯದಿರು ( 2 , 1 )
ಮರೆಯಬೇಡೆಂದ ( 1 , 1 )
ಮರೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಮರೆಯುವಡೆ ( 1 , 1 )
ಮರೆಹೊಕ್ಕೆ ( 2 , 1 )
ಮರ್ಕಟವು ( 1 , 1 )
ಮಲ-ಮೂತ್ರ-ಕ್ರಿಮಿಯು ( 1 , 1 )
ಮಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಲಗಿದನು ( 1 , 1 )
ಮಲಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಲವ ( 1 , 1 )
ಮಲವಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಮಲವು ( 3 , 1 )
ಮಲೆನಾಡ ( 2 , 1 )
ಮಲೆನಾಡು ( 1 , 1 )
ಮಲ್ಲದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ( 1 , 1 )
ಮಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಮಸಣವನು ( 1 , 1 )
ಮಸಿವಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಮಸೆ ( 1 , 1 )