ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಾನೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ನಾಭಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ನಾಮ ( 3 , 1 )
ನಾಯ ( 2 , 1 )
ನಾಯಕನ ( 1 , 1 )
ನಾಯಕನು ( 1 , 1 )
ನಾಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನಾಯಾದ ( 1 , 1 )
ನಾಯಿ ( 4 , 1 )
ನಾಯಿಗಳು ( 1 , 1 )
ನಾಯ್ ( 1 , 1 )
ನಾರಾಯಣನಿಂದ ( 1 , 1 )
ನಾರಿ ( 4 , 1 )
ನಾರಿಗಂ ( 1 , 1 )
ನಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನಾರು ( 2 , 1 )
ನಾರುವ ( 1 , 1 )
ನಾಲಗೆಗೆ ( 1 , 1 )
ನಾಲಿಗೆ ( 3 , 1 )
ನಾಲಿಗೆಗೆ ( 2 , 1 )
ನಾಲಿಗೆಯ ( 2 , 1 )
ನಾಲಿಗೆಯಲೆರಡು ( 1 , 1 )
ನಾಲಿಗೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನಾಲಿಗೆಯಿಲ್ಲದಲೆ ( 1 , 1 )
ನಾಲಿಗೆಯು ( 2 , 1 )
ನಾಲ್ಕು ( 4 , 1 )
ನಾಲ್ವರೂ ( 1 , 1 )
ನಾವಿಗನ ( 1 , 1 )
ನಾಶಿಕಾಗ್ರದಿ ( 1 , 1 )
ನಿ ( 5 , 1 )
ನಿಕ್ಕುತಲೆ ( 1 , 1 )
ನಿಗಮ ( 1 , 1 )
ನಿಗಮವರಿಸುವವು ( 1 , 1 )
ನಿಚ್ಚ ( 2 , 1 )
ನಿಚ್ಚಯಂ ( 1 , 1 )
ನಿಜ ( 1 , 1 )
ನಿಜಗುಣ ( 1 , 1 )
ನಿಜದಿ ( 1 , 1 )
ನಿಜದೊಳಗ ( 1 , 1 )
ನಿಜದೋಳಗೆ ( 1 , 1 )
ನಿಜಯೋಗಿ ( 1 , 1 )
ನಿಜವ ( 2 , 1 )
ನಿಜವನರಿಯದಿರೆ ( 1 , 1 )
ನಿಜವಾಯಿ ( 1 , 1 )
ನಿಜವಿಪ್ರರಿಲ್ಲದಿರಲೇ ( 1 , 1 )
ನಿಜವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನಿಜವು ( 1 , 1 )
ನಿಟ್ಟಿಹನು ( 1 , 1 )
ನಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ನಿಡಬೇಡ ( 1 , 1 )