ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಯಲಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಯಲಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಬಯಸದಿಹ ( 1 , 1 )
ಬಯಸದಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ಬಯಸಿದುದು ( 1 , 1 )
ಬಯಸುತ ( 1 , 1 )
ಬಯಸುವದೇ ( 1 , 1 )
ಬಯಸುವೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಬಯ್ಗಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಯ್ದರೂ ( 1 , 1 )
ಬರ ( 2 , 1 )
ಬರಕನಿಚ್ಚಣಿಕಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬರಕೆ ( 1 , 1 )
ಬರಗಾಲಿನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬರಡದ ( 1 , 1 )
ಬರಡಿಂಗ ( 1 , 1 )
ಬರದಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ಬರನಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಬರಲದರ ( 1 , 1 )
ಬರಲವರು ( 1 , 1 )
ಬರಲು ( 8 , 1 )
ಬರಲೇಸು ( 3 , 1 )
ಬರಹೊಲ್ಲ ( 3 , 1 )
ಬರಿ ( 2 , 1 )
ಬರಿದಲೆಯಲಿಹರು ( 1 , 1 )
ಬರಿಮಾತು ( 2 , 1 )
ಬರಿಮುಖವು ( 1 , 1 )
ಬರುತರೇಳುವದು ( 1 , 1 )
ಬರುತಾಸನವ ( 1 , 1 )
ಬರುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಬರುತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಬರುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಬರುತ್ತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಬರುವ ( 4 , 1 )
ಬರುವಂತಿಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಬರುವವನ ( 2 , 1 )
ಬರುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಬರೆದ ( 1 , 1 )
ಬರೆಯದಲೆ ( 1 , 1 )
ಬರೆಯದೇ ( 1 , 1 )
ಬರೆವ ( 1 , 1 )
ಬರೆವಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಲ ( 2 , 1 )
ಬಲದಿ ( 2 , 1 )
ಬಲಯುತರು ( 1 , 1 )
ಬಲರಿಲ್ಲ ( 3 , 1 )
ಬಲವ ( 1 , 1 )
ಬಲವಂತ ( 2 , 1 )
ಬಲವಂತನಹದೇನು ( 1 , 1 )
ಬಲವಂತರಾದವರು ( 1 , 1 )