ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಾಪದ ( 1 , 1 )
ಪಾಪನ ( 1 , 1 )
ಪಾಪವ ( 1 , 1 )
ಪಾಪವರಿದೆನಲು ( 2 , 1 )
ಪಾಪವೆನ್ನದು ( 1 , 1 )
ಪಾಪಿ ( 1 , 1 )
ಪಾಪಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಪಾಪಿಷ್ಠರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಾಯಸದ ( 1 , 1 )
ಪಾಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಪಾಲ್ಕಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಾಲ್ಗೊಡಲೊ ( 1 , 1 )
ಪಾಷಾಣದೊಳಗಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪಿಕ್ಕೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಪಿಡಿ ( 2 , 1 )
ಪಿಡಿದಂಗೆ ( 2 , 1 )
ಪಿಡಿದವನ ( 1 , 1 )
ಪಿಡಿದು ( 3 , 1 )
ಪಿರಿಂಡವ ( 1 , 1 )
ಪಿರಿದಕ್ಕು ( 3 , 1 )
ಪೀಠ ( 1 , 1 )
ಪು ( 1 , 1 )
ಪುಂಜ ( 2 , 1 )
ಪುಡಿಗಡುಬು ( 1 , 1 )
ಪುಡೆವೆಡೆಗಳೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಪುಣ್ಯ ( 2 , 1 )
ಪುಣ್ಯಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಪುಣ್ಯತನಗುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಪುಣ್ಯದ ( 2 , 1 )
ಪುಣ್ಯದಿಂದೆಲ್ಲದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಪುಣ್ಯವದು ( 1 , 1 )
ಪುಣ್ಯವು ( 1 , 1 )
ಪುರಗಳ ( 1 , 1 )
ಪುರಹರನು ( 1 , 1 )
ಪುರುಷ ( 2 , 1 )
ಪುರುಷರು ( 1 , 1 )
ಪುಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಪುಷ್ಪ ( 1 , 1 )
ಪುಷ್ಪದತ್ತ ( 1 , 1 )
ಪುಷ್ಪದತ್ತನು-ಎಂದು ( 1 , 1 )
ಪುಸಿಯು ( 1 , 1 )
ಪೂಜೆ ( 2 , 1 )
ಪೂಜ್ಯವು ( 1 , 1 )
ಪೂಝಿಸುವಾತ ( 1 , 1 )
ಪೂರ್ವದಲಾನು ( 1 , 1 )
ಪೂಸು ( 1 , 1 )
ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪೆಸರು ( 1 , 1 )
ಪೇಳಿ ( 20 , 1 )