ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗುಣ್ವವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗುದ್ದಾಟ ( 1 , 1 )
ಗುದ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಗುದ್ದಿಯಿದ್ದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಗುರಿನೋಡಿ ( 1 , 1 )
ಗುರಿಯ ( 1 , 1 )
ಗುರು ( 14 , 1 )
ಗುರುಕರಣ ( 1 , 1 )
ಗುರುಕರುಣ ( 2 , 1 )
ಗುರುಗಳಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಗುರುಗಳೇ ( 1 , 1 )
ಗುರುಚರಣ ( 1 , 1 )
ಗುರುತನ ( 1 , 1 )
ಗುರುತೋರಿ ( 1 , 1 )
ಗುರುಪಾದ ( 1 , 1 )
ಗುರುಪಾದಸೇವೆ ( 1 , 1 )
ಗುರುಬೋಧೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಗುರುಮುಖವ ( 1 , 1 )
ಗುರುರಾಯ ( 3 , 1 )
ಗುರುವನರಿದನ ( 1 , 1 )
ಗುರುವರ ( 1 , 1 )
ಗುರುವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗುರುವಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಗುರುವಿನ ( 4 , 1 )
ಗುರುವಿನಲಿ ( 1 , 1 )
ಗುರುವಿನಾ ( 1 , 1 )
ಗುರುವಿನುಪದೇಶ ( 1 , 1 )
ಗುರುವಿನುಪದೇಶದಿಂ ( 1 , 1 )
ಗುರುವಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಗುರುವು ( 10 , 1 )
ಗುರುವೆಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಗುರುಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗೂಡ ( 1 , 1 )
ಗೂಳಿಯಂತಿರುತಿಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಗೂಳಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಗೂಳಿಯು ( 1 , 1 )
ಗೆಣೆ ( 1 , 1 )
ಗೆತ್ತಬೇಕೆಂದ ( 1 , 1 )
ಗೆದೆಯಲಳವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗೆದ್ದವನು ( 1 , 1 )
ಗೆಲಬಹುದು ( 1 , 1 )
ಗೆಲಭುದು ( 1 , 1 )
ಗೆಲಲಾಗದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗೆಲ್ಲಿಯದು ( 1 , 1 )
ಗೆಳೆತನವು ( 2 , 1 )
ಗೆಳೆತನವೆ ( 1 , 1 )
ಗೇಣು ( 1 , 1 )
ಗೇಣುದ್ದ ( 1 , 1 )
ಗೊಕ್ಕಲೆಂದೆನಬೇಡ ( 1 , 1 )