ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಾಯಯೆಂದನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ವಾಯಯೇಂದನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ವಾಯವೆಂದೆನ್ನು ( 1 , 1 )
ವಾಯು ( 1 , 1 )
ವಾಯು-ವಾಯುವ ( 1 , 1 )
ವಾಯುವೆ ( 1 , 1 )
ವಾರಿಂದ ( 1 , 1 )
ವಾರಿಯನು ( 1 , 1 )
ವಾಲಿ ( 1 , 1 )
ವಾಲಿಯಿಂದಧಿಕ ( 1 , 1 )
ವಾಲಿಸಲು ( 1 , 1 )
ವಿ ( 1 , 1 )
ವಿಜಯ ( 1 , 1 )
ವಿಜಾತಿಯೆನಬೇಡ ( 1 , 1 )
ವಿಜಾತಿಯೆನ್ನಬೇಡ ( 1 , 1 )
ವಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ವಿತರಣವ ( 1 , 1 )
ವಿತ್ತಡೆ ( 1 , 1 )
ವಿದ್ಯದಿಂದಧಿಕ ( 1 , 1 )
ವಿದ್ಯವಿಲ್ಲದನ ( 1 , 1 )
ವಿದ್ಯೆ ( 3 , 1 )
ವಿದ್ಯೆಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ವಿದ್ಯೆಯೇ ( 2 , 1 )
ವಿದ್ಯೆವುಳ್ಳನ ( 1 , 1 )
ವಿಧಿ ( 1 , 1 )
ವಿಧಿಯ ( 1 , 1 )
ವಿಧಿಯಿರಲು ( 1 , 1 )
ವಿನಯದಲಿ ( 2 , 1 )
ವಿನಯದಲಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ವಿಪ್ರ ( 1 , 1 )
ವಿಪ್ರತಾ ( 1 , 1 )
ವಿಪ್ರನುಂ ( 1 , 1 )
ವಿಪ್ರರಿಂ ( 1 , 1 )
ವಿಪ್ರರಿಂದಲೇ ( 1 , 1 )
ವಿಮಲ ( 1 , 1 )
ವಿರಿಹುದು ( 1 , 1 )
ವಿಲದ ( 1 , 1 )
ವಿಲುದನಾ ( 1 , 1 )
ವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ವಿಲ್ಲದಾ ( 1 , 1 )
ವಿಷಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ವಿಷಪಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ವಿಷಯ ( 3 , 1 )
ವಿಷಯಂಅಗಳುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ವಿಷಯದಾ ( 1 , 1 )
ವಿಷವು ( 1 , 1 )
ವಿಷ್ಣು ( 1 , 1 )