ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಡಿಸುವದು ( 3 , 1 )
ಬಂಡುಣಿಗಳಂತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಬಡ್ಡಿಯಾ ( 2 , 1 )
ಬಣಗುಗಳ ( 1 , 1 )
ಬಣಜಿಗನು ( 2 , 1 )
ಬಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಬಣ್ಣಗಳು ( 1 , 1 )
ಬಣ್ಣವನುಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬಣ್ಣಿಸುತ ( 2 , 1 )
ಬಂತೆಂದ ( 1 , 1 )
ಬತ್ತಲಿದ್ದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಬತ್ತಲಿರ ( 1 , 1 )
ಬತ್ತಲಿರಿಸಿದಳು ( 1 , 1 )
ಬತ್ತಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಬತ್ತಿದ ( 1 , 1 )
ಬತ್ತಿದಾ ( 1 , 1 )
ಬಂದ ( 6 , 1 )
ಬಂದಕ್ಕು ( 3 , 1 )
ಬಂದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಂದತ್ತತಿರುಗುವಾ ( 1 , 1 )
ಬಂದರನು ( 1 , 1 )
ಬಂದರಾದೇಗುಲದ ( 1 , 1 )
ಬಂದರೆ ( 1 , 1 )
ಬಂದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಂದಿಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಂದಿಹರು ( 1 , 1 )
ಬಂದಿಹುದು ( 5 , 1 )
ಬಂದಿಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಬಂದಿಹೆನು ( 1 , 1 )
ಬಂದು ( 10 , 1 )
ಬದುಕಿಂದ ( 2 , 1 )
ಬದುಕಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬದುಕುವದು ( 1 , 1 )
ಬದುಕುವರೆ ( 1 , 1 )
ಬಂದೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಧ ( 1 , 1 )
ಬಂಧಗಳನೆದ್ದು ( 1 , 1 )
ಬಂಧನದಲಿರುವನು ( 1 , 1 )
ಬಂಧನದಿ ( 1 , 1 )
ಬಂಧನವ ( 1 , 1 )
ಬಂಧವಿಲ್ಲದವನು ( 1 , 1 )
ಬಂಧಾನಗಳು ( 1 , 1 )
ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬನವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬನ್ದ ( 1 , 1 )
ಬನ್ನದಾ ( 1 , 1 )
ಬಪ್ಪರ ( 1 , 1 )
ಬಪ್ಪವನೆ ( 1 , 1 )
ಬಪ್ಪುದದೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಯಕೆ ( 1 , 1 )