ಒಟ್ಟು 8 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 7 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಒಂದು ಒಂಭತ್ತು ತಲೆ | ಸಂದ ತೋಳಿಪ್ಪತ್ತು | ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿತು ಪತಿವ್ರತೆಯ | ತಂದ ಕಾರಣದಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕುಂದಳಿದವ ದೈವ | ಬಂಧ ಕಳೆದವ ದೈವ | ನೊಂದು ತಾ ನೋಯಿಸದವ ದೈವ ಹುಸಿಯದನೆ | ಇಂದುಧರನೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ತಂದೆಗೆ ಗುರುವಿಗೆ | ಒಂದು ಅಂತರವುಂಟು ತಂದೆ ತೋರಿವನು ಶ್ರೀಗುರುವ - ಗುರುರಾಯ ಬಂಧನವ ಕಳೆವ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬಂಧನದಲಿರುವನು | ಹಂದಿಯಂತಿಹನು ಬಂಧವಿಲ್ಲದವನು ಬಡವನು ದೇಶಿಗನು | ಎಂದಳಿದರೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೀನಕ್ಕೆ ಶನಿ ಬರಲು | ಶಾನೆ ಕಾಳಗವಕ್ಕು | ಬೇನೆ ಬಂಧಾನಗಳು ತಾವಕ್ಕು ಬರನಕ್ಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ | ಹಾನಿಯೇ ಬಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ | ಬೆಕ್ಕಿಗಂ ವ್ರತವಿಲ್ಲ | ಸಿಕ್ಕು ಬಂಧನದಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ ನಾರಿಗಂ | ಸಿಕ್ಕದವರಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸಂದ ಮೇಲ್ಸುಡುವದು | ಬೆಂದಮೇಲುರಿವುದು | ಬಂಧಗಳನೆದ್ದು ಬಡಿವುದು ನೀವದರ | ದಂದುಗವ ನೋಡಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ