ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮೂರು ( 13 , 1 )
ಮೂರುಕಣ್ಣೀಶ್ವರನ ( 1 , 1 )
ಮೂರುಭವ ( 1 , 1 )
ಮೂರೂ ( 2 , 1 )
ಮೂರ್ಖ ( 1 , 1 )
ಮೂರ್ಖಂಗೆ ( 2 , 1 )
ಮೂರ್ಖನಂ ( 2 , 1 )
ಮೂರ್ಖನಲಿ ( 2 , 1 )
ಮೂರ್ಖನಾ ( 4 , 1 )
ಮೂಲದಲಿ ( 1 , 1 )
ಮೂಲವವು ( 1 , 1 )
ಮೂಲೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಮೂವತ್ತು ( 1 , 1 )
ಮೂವರಿಂ ( 1 , 1 )
ಮೂಸಿ ( 2 , 1 )
ಮೂಳನಾಯಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಮೃಗದ ( 1 , 1 )
ಮೃಗಧರನ ( 1 , 1 )
ಮೃಗವ ( 1 , 1 )
ಮೃಗವಿರಲು ( 1 , 1 )
ಮೃಡ ( 1 , 1 )
ಮೃಢನೆ ( 1 , 1 )
ಮೃತ್ಯದೊ ( 1 , 1 )
ಮೃತ್ಯು ( 3 , 1 )
ಮೃತ್ಯುಕಾಣಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಮೃತ್ಯುವೊಯ್ಯುದೆ ( 1 , 1 )
ಮೃತ್ಯುಹೊಂದುವರು ( 1 , 1 )
ಮೆಕ್ಕಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಮೆಕ್ಕೆಹಿಂಡಿಯು ( 1 , 1 )
ಮೆಚ್ಚ ( 1 , 1 )
ಮೆಚ್ಚದಿರು ( 1 , 1 )
ಮೆಚ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಮೆಚ್ಚಿಸುವದೊಲಿದವರ ( 1 , 1 )
ಮೆಚ್ಚು ( 1 , 1 )
ಮೆಟ್ಟಿ ( 1 , 1 )
ಮೆಟ್ಟಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಮೆಟ್ಟಿಪ್ಪುದಾಶೆಯನು ( 1 , 1 )
ಮೆಟ್ಟಿರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಮೆಟ್ಟುವಾ ( 1 , 1 )
ಮೆತ್ತದಾ ( 1 , 1 )
ಮೆದ್ದಂತೆ ( 2 , 1 )
ಮೆದ್ದವನು ( 1 , 1 )
ಮೆಯಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಮೆರೆದರಾ ( 1 , 1 )
ಮೆರೆದಿಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಮೆರೆದಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಮೆರೆಯುವದು ( 2 , 1 )
ಮೆರೆಯುವನ ( 1 , 1 )
ಮೆರೆಯುವರು ( 1 , 1 )
ಮೆರೆವಂಗೆ ( 1 , 1 )