ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬ ( 1 , 1 )
ಬಕ್ಕು ( 7 , 1 )
ಬಗೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆದು ( 1 , 1 )
ಬಗೆದೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಬಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಗೆಯ ( 2 , 1 )
ಬಗೆವರನೆಲ್ಲರನು ( 1 , 1 )
ಬಂಟ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಂತಿರುತಿಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಬಂಟರನು ( 1 , 1 )
ಬಂಟರಿದಪೇಳಿ ( 1 , 1 )
ಬಟುವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟನಾಗಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಲದ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆ ( 3 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಯಲಿ ( 3 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಯೊಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೊಡೆದರೂ ( 1 , 1 )
ಬಡಗಣದ ( 1 , 1 )
ಬಡಗಲ ( 1 , 1 )
ಬಡಗಲದು ( 1 , 1 )
ಬಡಗಲಾ ( 1 , 1 )
ಬಡಗಲೂ ( 1 , 1 )
ಬಡತನ ( 1 , 1 )
ಬಡತನವು ( 2 , 1 )
ಬಡದಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಬಡಲಾ ( 1 , 1 )
ಬಡವ ( 6 , 1 )
ಬಡವಂಗೆ ( 8 , 1 )
ಬಡವನಾ ( 1 , 1 )
ಬಡವನಿದ್ದುದನಾಡೆ ( 1 , 1 )
ಬಡವನು ( 1 , 1 )
ಬಡವನೊಂದೊಳು ( 1 , 1 )
ಬಡವನೊಳ್ಳೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಡವರಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಡವಲುಂ ( 1 , 1 )
ಬಂಡಿ ( 2 , 1 )
ಬಡಿಗ ( 1 , 1 )
ಬಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಡಿತಿಂದ ( 1 , 1 )
ಬಡಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಂಡಿಯಿಲ್ಲದನ ( 1 , 1 )
ಬಡಿವುದು ( 1 , 1 )
ಬಡಿಸಿ ( 1 , 1 )