ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೊತ್ತವನೆ ( 1 , 1 )
ಹೊತ್ತಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹೊತ್ತಾರೆ ( 2 , 1 )
ಹೊತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಹೊತ್ತಿಗೊದಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಹೊತ್ತು ( 3 , 1 )
ಹೊತ್ತೇರಿ ( 2 , 1 )
ಹೊದಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೊದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಹೊದೆ ( 1 , 1 )
ಹೊದೆವ ( 1 , 1 )
ಹೊದೆವರೆ ( 1 , 1 )
ಹೊದ್ದಿರ್‍ದ ( 1 , 1 )
ಹೊದ್ದುವದು ( 1 , 1 )
ಹೊನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹೊನ್ನಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಹೊನ್ನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಹೊನ್ನಿನಾ ( 1 , 1 )
ಹೊನ್ನಿನಿಂ ( 1 , 1 )
ಹೊನ್ನು ( 2 , 1 )
ಹೊನ್ನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಹೊಂಬೆಸೆಯವಡೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಂಬೇರು ( 1 , 1 )
ಹೊಮ್ಮೆರಡು ( 1 , 1 )
ಹೊಯ್ದಂತೆ ( 2 , 1 )
ಹೊಯ್ದೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಯ್ಯುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಹೊರಗಾದ ( 1 , 1 )
ಹೊರಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೊರಗೊಂದು ( 1 , 1 )
ಹೊರತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಹೊರದಲೆಯು ( 1 , 1 )
ಹೊರಹೊಂಟ ( 1 , 1 )
ಹೊರಳಾಡುತಿಹರು ( 1 , 1 )
ಹೊರಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಹೊರುಗು ( 1 , 1 )
ಹೊರೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೊಲ ( 1 , 1 )
ಹೊಲಕ ( 1 , 1 )
ಹೊಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಲಗೇರಿಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೊಲದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಲಬನರಿತೊಂದ ( 1 , 1 )
ಹೊಲಬನರಿಯದ ( 2 , 1 )
ಹೊಲಸು ( 3 , 1 )
ಹೊಲಿಗೇರಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೊಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಹೊಲಿವರು ( 1 , 1 )
ಹೊಲಿವರುಂಟೆಂದರವ ( 1 , 1 )