ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೆಮ್ಮೆಳೆಯಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಹೆರರೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಹೆರುವ ( 1 , 1 )
ಹೆರೆಗಳೆಡೆ ( 1 , 1 )
ಹೆಳವಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೇ ( 1 , 1 )
ಹೇಗನಾ ( 1 , 1 )
ಹೇಗೆ ( 3 , 1 )
ಹೇನು ( 1 , 1 )
ಹೇಮಶಸ್ತ್ರ ( 1 , 1 )
ಹೇಯ ( 1 , 1 )
ಹೇರುತರ ( 1 , 1 )
ಹೇರುವಾ ( 1 , 1 )
ಹೇಲ ( 3 , 1 )
ಹೇವ ( 1 , 1 )
ಹೇವಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೇವವಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಹೇಸಿ ( 2 , 1 )
ಹೇಸಿಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಹೇಳದ ( 1 , 1 )
ಹೇಳದೌತನಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೇಳಿ ( 1 , 1 )
ಹೇಳಿದರೆ ( 3 , 1 )
ಹೇಳಿದಲೆ ( 1 , 1 )
ಹೇಳು ( 4 , 1 )
ಹೈನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹೊಕ್ಕಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಕ್ಕದ ( 1 , 1 )
ಹೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೊಕ್ಕಾಡ ( 1 , 1 )
ಹೊಕ್ಕಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಹೊಕ್ಕಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಗಹೊಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೊಗಿಸದಲೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಗಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಹೊಂಗುವದು ( 1 , 1 )
ಹೊಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಹೊಗೆಯುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಹೊಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಹೊಟ್ಟೆ ( 5 , 1 )
ಹೊಟ್ಟೆಗುಣ ( 1 , 1 )
ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಟ್ಟೆಯನು ( 1 , 1 )
ಹೊಡವಡುತೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಡೆದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹೊಡೆದಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಹೊಡೆಮರಳಿ ( 1 , 1 )
ಹೊಡೆಯುವಾ ( 1 , 1 )
ಹೊಡೆಯೆಂದ ( 1 , 1 )
ಹೊತ್ತ ( 1 , 1 )