ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೂ ( 1 , 1 )
ಹೂಜೆ ( 1 , 1 )
ಹೂಡುವದು ( 1 , 1 )
ಹೂವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹೂವಾದರು ( 1 , 1 )
ಹೂವೇನು ( 1 , 1 )
ಹೂಳು ( 1 , 1 )
ಹೃದಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೃದಯದಾ ( 2 , 1 )
ಹೃದಯವನು ( 1 , 1 )
ಹೆಗ್ಗಡೆಯಬಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೆಗ್ಗಿಡವು ( 1 , 1 )
ಹೆಗ್ಗುಳದ ( 1 , 1 )
ಹೆಜ್ಜೆಯನು ( 1 , 1 )
ಹೆಜ್ಜೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೆಂಡಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೆಂಡತಿ ( 1 , 1 )
ಹೆಂಡತಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಹೆಂಡತಿಯ ( 1 , 1 )
ಹೆಂಡತಿಯು ( 1 , 1 )
ಹೆಂಡಿರನು ( 1 , 1 )
ಹೆಡೆಕತ್ತ ( 1 , 1 )
ಹೆಡೆನಾಗನೋಡು ( 1 , 1 )
ಹೆಡೆಹಾವು ( 1 , 1 )
ಹೆಡ್ಡರೊಡನಾಟ ( 1 , 1 )
ಹೆಣನ ( 1 , 1 )
ಹೆಣಿದು ( 1 , 1 )
ಹೆಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಹೆಣ್ಣನ್ನು ( 1 , 1 )
ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ( 1 , 1 )
ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೆಣ್ಣಿಂದ ( 1 , 1 )
ಹೆಣ್ಣಿನಾ ( 2 , 1 )
ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಲೆ ( 1 , 1 )
ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೆಣ್ಣೊಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೆತ್ತ ( 2 , 1 )
ಹೆತ್ತಮ್ಮನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಹೆತ್ತವ ( 1 , 1 )
ಹೆತ್ತವಳು ( 1 , 1 )
ಹೆತ್ತು ( 1 , 1 )
ಹೆಪ್ಪನೆರೆದವರುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಹೆಬ್ಬುಲಿದೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೆಬ್ಬುಲಿಯಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೆಬ್ಬುಲಿಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಹೆಮ್ಮಗನ ( 1 , 1 )
ಹೆಮ್ಮಗನು ( 1 , 1 )
ಹೆಮ್ಮೆಯಲಿ ( 1 , 1 )