ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಾಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಮಾಳಿಯು ( 2 , 1 )
ಮಾಳಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಮಾಳೀಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಳ್ವೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಮಿಕವ ( 1 , 1 )
ಮಿಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಮಿಕ್ಕವರ ( 1 , 1 )
ಮಿಗದ ( 1 , 1 )
ಮಿಗವೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಿಗಿಲಾಗಿ ( 2 , 1 )
ಮಿಗಿಲೆತ್ತರೇರಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಮಿಗೆ ( 3 , 1 )
ಮಿಂಚು ( 3 , 1 )
ಮಿಂಚೆ ( 1 , 1 )
ಮಿಂಡ ( 1 , 1 )
ಮಿಂಡನೇ ( 1 , 1 )
ಮಿಂಡಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಮಿಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಿಥ್ಯ ( 1 , 1 )
ಮಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಿಥ್ಯತನವೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಮಿಸಿನಿಯಂತಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಮಿಸುಯಂತಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಮೀಟು ( 1 , 1 )
ಮೀನ ( 1 , 1 )
ಮೀನಕ್ಕೆ ( 2 , 1 )
ಮೀರಿ ( 4 , 1 )
ಮೀರಿದವರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮೀರಿದಳು ( 1 , 1 )
ಮೀರೆಹುದು ( 1 , 1 )
ಮೀಸೆ ( 2 , 1 )
ಮೀಹ ( 1 , 1 )
ಮುಂ ( 2 , 1 )
ಮುಕುಟವಾದರಾ ( 1 , 1 )
ಮುಕ್ಕಣ್ಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಮುಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಮುಕ್ತನಾಗಿಹನು ( 1 , 1 )
ಮುಕ್ತಿ ( 7 , 1 )
ಮುಕ್ತಿಗೆರಡಕ್ಕರವು ( 1 , 1 )
ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲೆಂದ ( 1 , 1 )
ಮುಕ್ತಿಸಂ ( 1 , 1 )
ಮುಖ ( 1 , 1 )
ಮುಖದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಮುಖವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮುಖವು ( 1 , 1 )
ಮುಖ್ಯನೇ ( 1 , 1 )
ಮುಗಿದಿಹರೆ ( 1 , 1 )
ಮುಗಿಲಡರಿ ( 1 , 1 )