ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನುಡಿಹೇನ ( 1 , 1 )
ನುಡುಯುವಾ ( 1 , 1 )
ನುಣುಪಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನುಣ್ಣಗಾಗಿಹುದು ( 1 , 1 )
ನುಣ್ಣನೆಯ ( 1 , 1 )
ನುತಿಸಲರಿಯರಾ ( 1 , 1 )
ನುತ್ತಮವು ( 1 , 1 )
ನುದಯಿಲು ( 1 , 1 )
ನುರಿವುದ ( 1 , 1 )
ನುರಿಸುವದು ( 2 , 1 )
ನೂಕಿಪರು ( 1 , 1 )
ನೂರಡಿ ( 1 , 1 )
ನೂರನಾದರೂ ( 1 , 1 )
ನೂರರೋಳ್ಮೂರ ( 1 , 1 )
ನೂರಾರು ( 1 , 1 )
ನೂರಾರುನೆಸೆದೇನು ( 1 , 1 )
ನೂರು ( 2 , 1 )
ನೂರ್ಕಾಲ ( 1 , 1 )
ನೃಪತಿಯು ( 1 , 1 )
ನೃಪರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನೃಪರೆಂದು ( 1 , 1 )
ನೆಗಡಿಯೇ ( 1 , 1 )
ನೆಗೆದು ( 1 , 1 )
ನೆಗ್ಗಿ ( 1 , 1 )
ನೆಚ್ಚದಿರು ( 1 , 1 )
ನೆಚ್ಚಬೇಡೆಂದ ( 1 , 1 )
ನೆಚ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ನೆಂಟ ( 4 , 1 )
ನೆಂಟರು ( 1 , 1 )
ನೆಟ್ಟಗೇ ( 1 , 1 )
ನೆಟ್ಟನವರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನೆಟ್ಟನೆ ( 1 , 1 )
ನೆಟ್ಟನೆಯ ( 2 , 1 )
ನೆಟ್ಟನೆಯವರೇ ( 1 , 1 )
ನೆಟ್ಟನೇ ( 1 , 1 )
ನೆಂತು ( 1 , 1 )
ನೆಂತುಂಬರಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತದಿಂ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತರವ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತವ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತವದು ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತವನು ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತವೂ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತಿಯಲೆ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತಿಲಾದರು ( 1 , 1 )
ನೆಂದಂತೆ ( 1 , 1 )
ನೆಂದೆನಬೇಡ ( 1 , 1 )
ನೆಂದೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )