ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಾತಿಗೆ ( 3 , 1 )
ಮಾತಿನಲಿ ( 2 , 1 )
ಮಾತಿನಿಂ ( 1 , 1 )
ಮಾತಿನೊಳಗತಿಮಿತಿಯು ( 1 , 1 )
ಮಾತಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮಾತು ( 21 , 1 )
ಮಾತುಗಳು ( 2 , 1 )
ಮಾತೆ ( 2 , 1 )
ಮಾತೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಮಾತೊಂದು ( 1 , 1 )
ಮಾದರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಾದಿಗನಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಮಾದಿಗನು ( 3 , 1 )
ಮಾದಿಗರು ( 1 , 1 )
ಮಾದಿಗರುಂಡು ( 1 , 1 )
ಮಾದಿಗರೆ ( 1 , 1 )
ಮಾನ ( 1 , 1 )
ಮಾನಖಂಡಗವಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಮಾನವ ( 1 , 1 )
ಮಾನವನು ( 1 , 1 )
ಮಾನವರ ( 1 , 1 )
ಮಾನವರು ( 1 , 1 )
ಮಾನಿನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಾನಿಸರು ( 1 , 1 )
ಮಾಯಮೋಹವ ( 1 , 1 )
ಮಾಯವದೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಯಾಮೋಹನ ( 1 , 1 )
ಮಾಯಿ-ಊಂಟೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಮಾಯುವದು ( 1 , 1 )
ಮಾಯೆ ( 2 , 1 )
ಮಾಯೆಯದು ( 2 , 1 )
ಮಾಯೆಯೆನಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಮಾಯೆಯೆಂಬವಳ ( 1 , 1 )
ಮಾರನರಮನೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಾರಸಂಹರನ ( 2 , 1 )
ಮಾರಿ ( 3 , 1 )
ಮಾರಿದರು ( 1 , 1 )
ಮಾರ್ಗಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಮಾರ್ತಾಂಡರನು ( 1 , 1 )
ಮಾಲೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಲೆಯ ( 1 , 1 )
ಮಾಸ ( 2 , 1 )
ಮಾಂಸದ ( 1 , 1 )
ಮಾಂಸದಿ ( 1 , 1 )
ಮಾಸನೂರ ( 1 , 1 )
ಮಾಸವನು ( 3 , 1 )
ಮಾಸಿನೊಳು ( 1 , 1 )
ಮಾಳಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಮಾಳನು ( 1 , 1 )
ಮಾಳಿ ( 1 , 1 )