ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅರ್ತಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಅರ್ಥಸಿಕ್ಕರೆ ( 1 , 1 )
ಅರ್ಥಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಅರ್ಧನಾರಿಯು ( 1 , 1 )
ಅರ್ಧಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಅಲಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಲ್ಲ ( 3 , 1 )
ಅಲ್ಲದಡ ( 1 , 1 )
ಅಲ್ಲದನು ( 1 , 1 )
ಅಲ್ಲದಾ ( 1 , 1 )
ಅಲ್ಲಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಅಲ್ಲಪ್ಪನೂರಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಲ್ಲವನು ( 1 , 1 )
ಅಲ್ಲವರಷಿಣವುಂಟು ( 1 , 1 )
ಅಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಲ್ಲ್ದಾಡಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಅವ ( 3 , 1 )
ಅವಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅವನ ( 2 , 1 )
ಅವನಿರವು ( 1 , 1 )
ಅವನೀ ( 1 , 1 )
ಅವನೊಂದು ( 1 , 1 )
ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅವರಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅವರಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅವರು ( 1 , 1 )
ಅವರೆಂದರವನು ( 1 , 1 )
ಅವರೆನ್ನದವನು ( 1 , 1 )
ಅವರೆಯಂತಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಅವರೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅವರೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಅವರೊಂದು ( 1 , 1 )
ಅವುಕದವರಾರು ( 1 , 1 )
ಅಶನ ( 1 , 1 )
ಅಶನವನು ( 1 , 1 )
ಅಶ್ವವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಅಷ್ಟದಲ ( 1 , 1 )
ಅಷ್ಟದಳಕಮಲದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಷ್ಟುದ್ದ ( 1 , 1 )
ಅಸಮಾಕ್ಷನಡಿಯನಗಲದಿರು ( 1 , 1 )
ಅಸ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಅಳವಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಳಿದಳಿದುಮರ್ಕ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯನೂ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಯುವವು ( 1 , 1 )
ಅಳಿವಣ್ಣದಾಕಾಶ ( 1 , 1 )
ಅಳುಕಲು ( 1 , 1 )
ಅಳೆ ( 2 , 1 )
ಅಳೆಯಬಹುದೆಂದರವ ( 1 , 1 )