ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹರಿದಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಹರಿದು ( 3 , 1 )
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮರೆಂಬವರು ( 1 , 1 )
ಹರಿಯ ( 2 , 1 )
ಹರಿಯಜರು ( 1 , 1 )
ಹರಿಯು ( 2 , 1 )
ಹರಿಯುವದು ( 1 , 1 )
ಹರಿಯುವಾ ( 1 , 1 )
ಹರಿವ ( 2 , 1 )
ಹರಿವನೆಂದರಿಗು ( 1 , 1 )
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಹರಿಹರನು ( 1 , 1 )
ಹರೆದು ( 1 , 1 )
ಹರೆಯದಗೆ ( 1 , 1 )
ಹರೆಯಲ್ಲಿನ ( 1 , 1 )
ಹರೆಯುವಡೆ ( 1 , 1 )
ಹರೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಹರೆವುದು ( 2 , 1 )
ಹಲತೆರದಿ ( 1 , 1 )
ಹಲತೆರೆದ ( 1 , 1 )
ಹಲವ ( 1 , 1 )
ಹಲವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹಲವಾದ ( 1 , 1 )
ಹಲವು ( 2 , 1 )
ಹಲಸು ( 1 , 1 )
ಹಲಸುಂಟು ( 1 , 1 )
ಹಲಾವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹಲ್ಲಮೇಲಿನ ( 1 , 1 )
ಹಲ್ಲಿಗಂ ( 1 , 1 )
ಹಲ್ಲು ( 3 , 1 )
ಹಲ್ಲುದರೆ ( 1 , 1 )
ಹವಣ ( 1 , 1 )
ಹವಣಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹವಣಾದ ( 1 , 1 )
ಹಂಸ ( 2 , 1 )
ಹಂಸನ ( 1 , 1 )
ಹಸನವಿಲ್ಲದಳ ( 1 , 1 )
ಹಸನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹಸನುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಹಸಿದರಂಬಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಸಿದು ( 3 , 1 )
ಹಸಿಯ ( 2 , 1 )
ಹಸಿಯದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಹಸಿವಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಹಸಿವಿಲ್ಲದುಣಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಹಸಿವು-ತೃಷೆ-ನಿದ್ರೆಗಳು ( 1 , 1 )
ಹಸು ( 1 , 1 )
ಹಸುನಾದ ( 1 , 1 )
ಹಸುರೆಳಸದಿರ್ಪ ( 1 , 1 )
ಹಸುವಿಗೆ ( 1 , 1 )