ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನರಿ ( 2 , 1 )
ನರಿಗಳೆಂದರಿಗು ( 1 , 1 )
ನರಿದು ( 1 , 1 )
ನರಿಧಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ನರಿಯಣ್ಣನೆಂದ ( 1 , 1 )
ನರಿಯದವರು ( 1 , 1 )
ನರಿಯಾದನೀ ( 1 , 1 )
ನರ್ಥಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನಲ್ಲಳುರೆ ( 1 , 1 )
ನಲ್ಲೆತ್ತು ( 1 , 1 )
ನಲ್ಲೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ನಲ್ಲೆಯನು ( 1 , 1 )
ನಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಹುದು ( 1 , 1 )
ನವಣೆಯನು ( 1 , 1 )
ನವಣೆಯಾ ( 1 , 1 )
ನವರತಿಯು ( 1 , 1 )
ನವರಂತೆ ( 1 , 1 )
ನವಿಲುಗರಿಪಿಡಿದಿರಲು ( 1 , 1 )
ನಸುಗುನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ನಸ್ತಿ ( 1 , 1 )
ನಳ ( 1 , 1 )
ನಳಿಯನೆಂಬೀ ( 1 , 1 )
ನಳಿವ ( 1 , 1 )
ನಾ ( 5 , 1 )
ನಾಕಕದು ( 1 , 1 )
ನಾಚುತಲಿಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ನಾಚುವರು ( 1 , 1 )
ನಾಟ ( 1 , 1 )
ನಾಟನಾ ( 1 , 1 )
ನಾಡನೆಂದವನ ( 1 , 1 )
ನಾಡಬೇಡೆಂಬ ( 1 , 1 )
ನಾಡಮಾತೇಕೆ ( 1 , 1 )
ನಾಡಿ ( 1 , 1 )
ನಾಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನಾಡಿನ ( 1 , 1 )
ನಾಡುವದೆ ( 1 , 1 )
ನಾಡುವನೆ ( 1 , 1 )
ನಾಡೆಯುದಯಿಸಿತು ( 1 , 1 )
ನಾಡೆಲೆಯ ( 1 , 1 )
ನಾಡೆಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ನಾಡೊಳಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ನಾಣ್ಯವದು ( 1 , 1 )
ನಾತರದು ( 1 , 1 )
ನಾತರೆ ( 1 , 1 )
ನಾಥನಿಂದರಿಗು ( 1 , 1 )
ನಾದ ( 1 , 1 )
ನಾದಿನಿಯು ( 2 , 1 )
ನಾನು ( 3 , 1 )
ನಾನೆಂದು ( 1 , 1 )