ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕತ್ತೆಯೇರಲು ( 1 , 1 )
ಕಂದ ( 1 , 1 )
ಕದನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕದನಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಂದನಲ್ಲೆಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಕದಳೆ ( 1 , 1 )
ಕದ್ದು ( 1 , 1 )
ಕದ್ದೆನೇ ( 1 , 1 )
ಕನಕ ( 1 , 1 )
ಕನಲುವಳು ( 1 , 1 )
ಕನೆಯದಿರು ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಗಳವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡದ ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕನ್ನವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಕನ್ಯೆಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಕನ್ಯೆಯರು ( 1 , 1 )
ಕಂಪಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕಪ್ಪುರವು ( 1 , 1 )
ಕಪ್ಪೆ ( 1 , 1 )
ಕಪ್ಪೆಯಾದವಳ ( 1 , 1 )
ಕಂಬದಂತಿಹನು ( 1 , 1 )
ಕಂಬಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಕಂಬಿ ( 1 , 1 )
ಕಬ್ಬುನದೆಸೆವ ( 1 , 1 )
ಕಬ್ಬುನವು ( 1 , 1 )
ಕಬ್ಬೇಕೆ ( 2 , 1 )
ಕಂಭವಿಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಕಮಲವನು ( 1 , 1 )
ಕಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಕಮ್ಮನಾಮ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಕಮ್ಮಾರ ( 1 , 1 )
ಕಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಕಮ್ಮೆಯನ ( 1 , 1 )
ಕಯ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಕರಕರದ ( 1 , 1 )
ಕರಗಿಸಿತ ( 1 , 1 )
ಕರಗಿಸಿತೆ ( 1 , 1 )
ಕರಡವೇ ( 1 , 1 )
ಕರಡಿಗೆಯೊಳಡರುವದೆ ( 1 , 1 )
ಕರಣ ( 1 , 1 )
ಕರಣಿಕನು ( 1 , 1 )
ಕರಣೀಕನೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಕರತಲಾಮಲಕ ( 1 , 1 )
ಕರದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕರದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಕರಲೇಸು ( 1 , 1 )
ಕರವ ( 1 , 1 )
ಕರಿಕ ( 1 , 1 )