ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಬು ( 1 , 1 )
ಅಂಬುದಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಬ್ಬೆಗರೆಷಣವೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಭಯ ( 1 , 1 )
ಅಭವನ ( 1 , 1 )
ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೋರಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಅರ ( 1 , 1 )
ಅರಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅರಗಿಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅರಮನೆ ( 1 , 1 )
ಅರಮನೆಯಲಿರುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಅರವತ್ತು ( 2 , 1 )
ಅರವಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಅರಸಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಅರಸಿಂಗೆ ( 2 , 1 )
ಅರಸು ( 5 , 1 )
ಅರಳತನಿಗಂಪು ( 1 , 1 )
ಅರಿ ( 2 , 1 )
ಅರಿಕೆಯುಳ್ಳವರ ( 1 , 1 )
ಅರಿಗೂ ( 1 , 1 )
ಅರಿತ ( 1 , 1 )
ಅರಿತಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಅರಿತರದು ( 1 , 1 )
ಅರಿತರಿತು ( 1 , 1 )
ಅರಿತವರ ( 1 , 1 )
ಅರಿತು ( 1 , 1 )
ಅರಿದಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಅರಿದರಲಿ ( 1 , 1 )
ಅರಿದರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅರಿದರಿದು ( 1 , 1 )
ಅರಿದಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅರಿದಲ್ಲವೀ ( 1 , 1 )
ಅರಿದಲ್ಲವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅರಿದವರಡಿಯಿಡದೆ ( 1 , 1 )
ಅರಿದಿರಿದ ( 1 , 1 )
ಅರಿದು ( 1 , 1 )
ಅರಿದೆನೆಂದಿಹನು ( 1 , 1 )
ಅರಿಯ ( 1 , 1 )
ಅರಿಯದನ ( 1 , 1 )
ಅರಿಯದಿದರ ( 1 , 1 )
ಅರಿಯರೈ ( 1 , 1 )
ಅರಿಯಿಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಅರಿಯೆನೆಂಬುವದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಅರಿವಹರಿವಹರಿಹರರು ( 1 , 1 )
ಅರಿವಿನಾ ( 1 , 1 )
ಅರಿವು ( 1 , 1 )
ಅರಿವೆಯ ( 1 , 1 )
ಅರುವೆಯನು ( 1 , 1 )
ಅರೆದಲೆಯು ( 1 , 1 )
ಅರೆವ ( 1 , 1 )