ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಂದೆ ( 1 , 1 )
ಹದೆಯದಿರು ( 1 , 1 )
ಹದ್ದಾದ ( 1 , 1 )
ಹದ್ದಿನಂತಿಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಹದ್ದು ( 1 , 1 )
ಹದ್ದುನೆವನವನು ( 1 , 1 )
ಹನಿಯಾರಿ ( 1 , 1 )
ಹನುಮಂತ ( 1 , 1 )
ಹನುಮಂತನಿಂ ( 1 , 1 )
ಹನ್ನೆರಡು ( 1 , 1 )
ಹನ್ನೊಂದು ( 1 , 1 )
ಹಪ್ಪಳ ( 1 , 1 )
ಹಬಿ ( 1 , 1 )
ಹಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಹಬ್ಬುತ್ತಲಿಬ್ಬರೊಳಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಹಮ್ದಿಯ ( 1 , 1 )
ಹಯನವು ( 1 , 1 )
ಹಯನಾಗಿ ( 2 , 1 )
ಹರ ( 3 , 1 )
ಹರಕು ( 1 , 1 )
ಹರಗದ ( 1 , 1 )
ಹರಗದಲೆ ( 1 , 1 )
ಹರಗಿ ( 1 , 1 )
ಹರಗುವದು ( 1 , 1 )
ಹರಗೆ ( 1 , 1 )
ಹರಗೋಲ ( 1 , 1 )
ಹರಟೆ ( 1 , 1 )
ಹರದನಾ ( 1 , 1 )
ಹರದನೂ ( 1 , 1 )
ಹರನನೆ ( 1 , 1 )
ಹರನಾವ ( 1 , 1 )
ಹರನಿಂದಲಾದವರು ( 1 , 1 )
ಹರನು ( 1 , 1 )
ಹರಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಹರಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ( 2 , 1 )
ಹರಭಕ್ತಿಹಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಹರಶಿವನು ( 1 , 1 )
ಹರಸಿದಡೆ ( 1 , 1 )
ಹರಳು ( 2 , 1 )
ಹರಿ ( 1 , 1 )
ಹರಿಗು ( 1 , 1 )
ಹರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹರಿದ ( 2 , 1 )
ಹರಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹರಿದರದು ( 1 , 1 )
ಹರಿದರೆ ( 2 , 1 )
ಹರಿದರೆಯು ( 1 , 1 )
ಹರಿದಾಟ ( 1 , 1 )
ಹರಿದಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಹರಿದಾಡುವದು ( 1 , 1 )