ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಿವನೊಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಶಿವನೊಲುಮೆ ( 1 , 1 )
ಶಿವಪದವು ( 1 , 1 )
ಶಿವಭಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಶಿವಭಕ್ತಿಯಿರದ ( 1 , 1 )
ಶಿವಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳಾತ ( 1 , 1 )
ಶಿವಯೋಗಿ ( 1 , 1 )
ಶಿವರಾತ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಶಿವಲಿಂಗ ( 1 , 1 )
ಶಿವಲಿಂಗದಹಲಿ ( 1 , 1 )
ಶಿಶು ( 2 , 1 )
ಶಿಶುವ ( 1 , 1 )
ಶಿಶುವಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಿಶುವು ( 1 , 1 )
ಶಿಷ್ಟಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಿಷ್ಯ ( 2 , 1 )
ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಶೀತದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಶೀಲ ( 2 , 1 )
ಶೀಲದಲಿ ( 2 , 1 )
ಶೀಲದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಶೀಲದಾ ( 1 , 1 )
ಶುಕನು ( 1 , 1 )
ಶುಕ್ಲದಿಂದಾದ ( 1 , 1 )
ಶುಚಿ ( 1 , 1 )
ಶುಚಿಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಶುಚಿಯಾಗಿ ( 2 , 1 )
ಶುಚಿಯಿಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಶುಚಿವೀರ-ಸಾಧುಗಳು ( 1 , 1 )
ಶುದ್ದವಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶುದ್ಧ ( 3 , 1 )
ಶುನಕನಂತಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಶುನಕನಲೆದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಶುಭವಿಂದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶೂದ್ರಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಶೂಲವದು ( 1 , 1 )
ಶೂಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಶೂಲಿಯಾವದವನರಿಯದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಶೂಲಿಯಿಂದಿಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಶೇಷನಿಂ ( 1 , 1 )
ಶೇಷಿನಿಂ ( 1 , 1 )
ಶೇಷ್ಠರುಗಳೆಂದರಿದು ( 1 , 1 )
ಶೊಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಶೌಚವು ( 1 , 1 )
ಶ್ರಮಪಡದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರವಣ ( 2 , 1 )
ಶ್ರವಣರು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಕಾಶಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಗುರುವ ( 1 , 1 )