ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಾಜಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಜಾಡಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಾಡತಾ ( 1 , 1 )
ಜಾಂಡವನ ( 1 , 1 )
ಜಾಣ ( 4 , 1 )
ಜಾಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಾಣೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಜಾತ ( 1 , 1 )
ಜಾತನಿಂದಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿ ( 4 , 1 )
ಜಾತಿ- ( 1 , 1 )
ಜಾತಿ-ಜಾತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿ-ವಿಜಾತಿಯೆನ್ನಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಯತ್ತಣದು ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಯಲಿ ( 2 , 1 )
ಜಾತಿಯೊಳಿಹರು ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಹವು ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಹೀನರ ( 1 , 1 )
ಜಾತ್ರೆಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಜಾರತ್ವವೆಂಬುವದು ( 1 , 1 )
ಜಾರಿ ( 1 , 1 )
ಜಾರೆಗಂ ( 1 , 1 )
ಜಾರೆಯನು ( 1 , 1 )
ಜಾಲಗಾರನ ( 1 , 1 )
ಜಾಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಾಲಿಯ ( 1 , 1 )
ಜಾವಕ್ಕೆ ( 2 , 1 )
ಜಾವವರಿವವನ ( 1 , 1 )
ಜಿಗಿಯುವನು ( 1 , 1 )
ಜಿನ ( 1 , 1 )
ಜಿನಕೊಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜಿನಧರ್ಮ ( 4 , 1 )
ಜಿನನ ( 1 , 1 )
ಜಿನನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜಿಹ್ವೆ ( 1 , 1 )
ಜಿಹ್ವೆಯಾಗಾಯ ( 1 , 1 )
ಜೀವ ( 2 , 1 )
ಜೀವಕಾಲದ ( 1 , 1 )
ಜೀವಂಗಳು ( 1 , 1 )
ಜೀವಚಯದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಜೀವದಿಂ ( 1 , 1 )
ಜೀವದೆ ( 1 , 1 )
ಜೀವವ ( 1 , 1 )
ಜೀವವನು ( 1 , 1 )
ಜೀವವನೊಂದು ( 1 , 1 )
ಜೀವವಾಯುವಿನಿಂದ ( 1 , 1 )
ಜೀವವೀ ( 1 , 1 )
ಜೀವವೇ ( 1 , 1 )
ಜೀವಿ ( 1 , 1 )
ಜೀವಿಗಳ ( 1 , 1 )