ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಾಡಿಗನು ( 1 , 1 )
ಗಾಢವನು ( 1 , 1 )
ಗಾಣವನು ( 1 , 1 )
ಗಾಣವಾಡಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಗಾಣಿಗನ ( 1 , 1 )
ಗಾಣಿಗನು ( 2 , 1 )
ಗಾಣಿಗಬಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗಾತ್ರಗಲು ( 1 , 1 )
ಗಾದವರ ( 1 , 1 )
ಗಾದವರೆ ( 1 , 1 )
ಗಾದಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಾನವೆಂದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಗಾರುವ ( 1 , 1 )
ಗಾಲಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಗಾವುದವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಗಾವುದವು ( 1 , 1 )
ಗಾಳಿ ( 1 , 1 )
ಗಾಳಿ-ಧೂಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಾಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಾಳಿಯಿಂ ( 2 , 1 )
ಗಾಳಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಗಿಡವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಗಿಡವು ( 2 , 1 )
ಗಿಡ್ಡ ( 2 , 1 )
ಗಿದ್ದರೂ ( 1 , 1 )
ಗಿದ್ದಲ್ಲಿಯೂ ( 1 , 1 )
ಗಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಗಿರಿಯ ( 3 , 1 )
ಗಿರುವವನು ( 1 , 1 )
ಗಿಳಿ ( 1 , 1 )
ಗಿಳಿಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗಿಳಿಯೋದಿ ( 2 , 1 )
ಗಿಳಿವಣ್ಣದಾ ( 1 , 1 )
ಗೀರಿ ( 1 , 1 )
ಗುಡವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗುಡಿ ( 2 , 1 )
ಗುಡಿಗೆಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಗುಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಗುಡಿಯೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಗುಂಡಿಲಿಕ್ಕೆಂದ ( 1 , 1 )
ಗುಂಡುಗಳು ( 1 , 1 )
ಗುಡುಗು ( 1 , 1 )
ಗುಂಡೆದ್ದು ( 1 , 1 )
ಗುಣದಿ ( 1 , 1 )
ಗುಣಯುತರು ( 1 , 1 )
ಗುಣವಂತನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಗುಣವಿಲ್ಲ ( 3 , 1 )
ಗುಣವು ( 2 , 1 )
ಗುಣಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಗುಣಿಸುವಾ ( 1 , 1 )