ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಣಕ ( 1 , 1 )
ಅಣಬೆ ( 1 , 1 )
ಅಣುರೇಣುವೃಂದ್ಯದಾ ( 1 , 1 )
ಅಣುವಿನೊಳಗುಣವೆಂದರಿದಾ ( 1 , 1 )
ಅಣ್ಣಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಅಣ್ಣಗಳು ( 1 , 1 )
ಅಂತರವುಂಟು ( 1 , 1 )
ಅತಿಗೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಅತಿಮೋಹ ( 1 , 1 )
ಅತಿಯಾಶೆ ( 1 , 1 )
ಅತಿಯಾಶೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅತ್ತಲಂಬಲಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅತ್ತಲೇ ( 1 , 1 )
ಅತ್ತವನ ( 1 , 1 )
ಅತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಅತ್ಯಂತ ( 1 , 1 )
ಅಂದದಿಂ ( 1 , 1 )
ಅಂದಂದಿಗುಂಡು ( 1 , 1 )
ಅದನರಿದು ( 1 , 1 )
ಅದನರೆ ( 1 , 1 )
ಅದನು ( 1 , 1 )
ಅದನೇರಿ ( 1 , 1 )
ಅದರ ( 1 , 1 )
ಅದರೋಟ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿನ ( 1 , 1 )
ಅಂದಿನಾ ( 3 , 1 )
ಅದು ( 5 , 1 )
ಅಂಧಕನು ( 1 , 1 )
ಅಧಮ ( 1 , 1 )
ಅಧಮಂಗ ( 1 , 1 )
ಅಧಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಧಮರೆನಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಅಧಮರೆನಬೇಡಿ ( 1 , 1 )
ಅಧಿದೈವ ( 1 , 1 )
ಅನಂದ ( 1 , 1 )
ಅನುದಿನವು ( 2 , 1 )
ಅನುಭವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅನ್ನ- ( 1 , 1 )
ಅನ್ನದೇವರ ( 1 , 1 )
ಅನ್ನದೈವ ( 1 , 1 )
ಅನ್ನವಿರುವನಕ ( 1 , 1 )
ಅನ್ಯರೇ ( 1 , 1 )
ಅನ್ಯ್ರೊಂದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಪಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಅಪ್ಪ ( 2 , 1 )
ಅಪ್ಪುವದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬರದ ( 2 , 1 )
ಅಂಬಲಿಯು ( 2 , 1 )
ಅಂಬಲೂರೊಳಗೆಸೆವ ( 1 , 1 )