ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕೊಲ್ಲುವನು ( 1 , 1 )
ಕೊಸನಿಶನ ( 1 , 1 )
ಕೊಳ ( 2 , 1 )
ಕೊಳಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಕೊಳುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಕೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಕೊಳ್ಳಗಾಣುವನು ( 1 , 1 )
ಕೊಳ್ಳಿ ( 1 , 1 )
ಕೊಳ್ಳು ( 1 , 1 )
ಕೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕೋಟಿ ( 1 , 1 )
ಕೋಟಿಗಳುಂಟು ( 1 , 1 )
ಕೋಡಗನ ( 2 , 1 )
ಕೋಡಗನು ( 1 , 1 )
ಕೋಡಿಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಕೋಡಿಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಕೋಣ ( 1 , 1 )
ಕೋಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಕೋಣನಾ ( 1 , 1 )
ಕೋಣೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಕೋತಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಕೋಪ ( 2 , 1 )
ಕೋಪಕ್ಕ್ ( 1 , 1 )
ಕೋರುವನು ( 1 , 1 )
ಕೋಲ ( 1 , 1 )
ಕೋಲಾಗವಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಕೋಲಿ ( 1 , 1 )
ಕೋಲು ( 1 , 1 )
ಕೋಲ್ವಿಡಿದೊಡಂ ( 1 , 1 )
ಕೋಳದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕೋಳಿ ( 1 , 1 )
ಕೋಳಿಕೂಗದಮುನ್ನ ( 1 , 1 )
ಕೋಳಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಕೋಳಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಕೌರವನು ( 2 , 1 )
ಕ್ಕಣ್ಣನೇ ( 1 , 1 )
ಕ್ನಿವಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಲಸಲಂಬಲಿಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷಣದಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷಣಿಕವದು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷಾಮಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷಾರವನು ( 2 , 1 )
ಕ್ಷಿಪ್ರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರದೊಳು ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೀರಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಕ್ಷೋಭ ( 1 , 1 )