ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕೊಡುವನಕ ( 1 , 1 )
ಕೊಡುವನು ( 1 , 1 )
ಕೊಡೆ ( 2 , 1 )
ಕೊಂಡೆಯನ ( 2 , 1 )
ಕೊಂಡೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ಕೊಡೆಯನೆಳಲಾತ ( 1 , 1 )
ಕೊಂಡೆಯರೊಳು ( 1 , 1 )
ಕೊಂಡೊಗೆದರೂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂಡೊಂಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಕೊಂತ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದನೆಂದೆನಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದನೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಕೊಂದರೆನಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದವ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದಾಗ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದಿಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದು ( 2 , 1 )
ಕೊನೆಗಬ್ಬು ( 1 , 1 )
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನು ( 1 , 1 )
ಕೊನೆಯಿಲ್ಲಿದ್ದೇನು ( 1 , 1 )
ಕೊಪದಲಿ ( 1 , 1 )
ಕೊಪನಾಗಿಹನು ( 1 , 1 )
ಕೊಂಬ ( 1 , 1 )
ಕೊಂಬಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಕೊಂಬುವದು ( 1 , 1 )
ಕೊಂಬುವನು ( 2 , 1 )
ಕೊಬ್ಬಿದರು ( 1 , 1 )
ಕೊರಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕೊರಹುತಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಕೊರಳಿಗೆ ( 2 , 1 )
ಕೊರಳಿರಿದು ( 1 , 1 )
ಕೊರಳೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಕೊರಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಕೊರೆ ( 1 , 1 )
ಕೊರೆತೆಯದು ( 1 , 1 )
ಕೊರೆದು ( 1 , 1 )
ಕೊಲಲಾಗದೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಕೊಲಲಾಗದೆಂಬಾ ( 1 , 1 )
ಕೊಲಿಸಿದಳು ( 1 , 1 )
ಕೊಲು ( 1 , 1 )
ಕೊಲುತಿಹಳು ( 1 , 1 )
ಕೊಲುವ ( 3 , 1 )
ಕೊಲುವಂದು ( 3 , 1 )
ಕೊಲುವನುಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಲೆಯು ( 1 , 1 )
ಕೊಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಕೊಲ್ಲದಿರ್ಪಾಧರ್ಮ ( 1 , 1 )
ಕೊಲ್ಲದೇ ( 1 , 1 )
ಕೊಲ್ಲುವದು ( 1 , 1 )