ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(201) (76) (106) (13) (84) (12) (5) (0) (90) (22) (1) (86) (15) (0) ಅಂ (19) ಅಃ (19) (699) (9) (169) (16) (0) (48) (6) (140) (0) (0) (6) (6) (7) (0) (2) (316) (0) (140) (31) (460) (188) (11) (499) (114) (569) (32) (82) (0) (65) (139) (108) (1) (405) (504) (8)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬೇರೂರಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಬೇರೆ ( 4 , 1 )
ಬೇರೆಂದ ( 1 , 1 )
ಬೇರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬೇರೊಬ್ಬನಿಂ ( 1 , 1 )
ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬೇರೋಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಬೇಲಿ ( 1 , 1 )
ಬೇಲಿಯನು ( 1 , 1 )
ಬೇವಿನಾ ( 1 , 1 )
ಬೇಸರದ ( 2 , 1 )
ಬೇಸಾಯ ( 2 , 1 )
ಬೇಹಾರ ( 3 , 1 )
ಬೇಹಾರದಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಬೇಳೆ-ಬೆಲ್ಲಗಳನುಂಬವನು ( 1 , 1 )
ಬೇಳೆಯನು ( 1 , 1 )
ಬೇಳೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಬೈಗಿನಾ ( 1 , 1 )
ಬೈದರೇನು ( 1 , 1 )
ಬೈದು ( 1 , 1 )
ಬೊಗಸೆಯುಳ್ಳವರ ( 1 , 1 )
ಬೊಗಳುತಿರಲಾನೆಯದನೊಂದು ( 1 , 1 )
ಬೊಗಳುವರು ( 1 , 1 )
ಬೊಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಬೊಟ್ಟಿಡಲು ( 1 , 1 )
ಬೊಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬೊನವು ( 2 , 1 )
ಬೊಬ್ಬಳಿನೆಚ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಬೊಮ್ಮಗು ( 1 , 1 )
ಬೊಮ್ಮಗೆ ( 2 , 1 )
ಬೊಮ್ಮದಾ ( 2 , 1 )
ಬೊಮ್ಮನಿಂದೆಂಬುವಾ ( 1 , 1 )
ಬೊಮ್ಮನು ( 1 , 1 )
ಬೊಮ್ಮನೂ ( 1 , 1 )
ಬೋಡಂಗೆ ( 3 , 1 )
ಬೋಧಿಪಗೆ ( 1 , 1 )
ಬೋನಕ್ಕೆ ( 2 , 1 )
ಬೋನದಾ ( 2 , 1 )
ಬೋನವು ( 1 , 1 )
ಬೋನುಂಡಂತೆ ( 1 , 1 )
ಬೋನೋಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬೋರಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಬೋರ್ಕಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬೋಳಾದೊಡಂ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮ ( 2 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮನಾ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವ ( 1 , 1 )