ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ವಚನದೊಳಗೆಲ್ಲವರು | ಶುಚಿವೀರ-ಸಾಧುಗಳು | ಕುಚ ಹೇಮಶಸ್ತ್ರ ಸೋಂಕಿದರೆ ಲೋಕದೊಳ| ಗಚಲದವರಾರು | ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವನಧಿಯೊಳಡಗಿ ತೆರೆ | ವನಧಿಯೊಳಗೆಸೆವಂತೆ | ಚಿನುಮಯನು ಇಪ್ಪ ನಿಜದೋಳಗೆ ತ್ರೈಜಗತ | ಜನನ ತಾನೆಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವಾಯು-ವಾಯುವ ಕೂಡೆ | ವಹಿಲದಿಂ ಮಳೆಯಕ್ಕು | ವಾಯು - ನೈಋತ್ಯನೊಡಗೂಡೆ ಮಳೆ ತಾನು | ವಾಯುವೆ ಅಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸದ ತಂದೆ | ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳದ ಗುರುವು | ಬಿದ್ದಿರಲು ಬಂದ ನೋಡದಾ ತಾಯಿಯೂ | ಶುದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವಿದ್ಯೆಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲ | ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೆಲೆಯೆಯಿಲ್ಲ | ಛಿದ್ರಿಸುವವಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ ಮರಣಕ್ಕೆ | ಮದ್ದುಗಳೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವಿದ್ಯೆಯೇ ತಾಯ್ತಂದೆ | ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸೋದರನು | ಆಭ್ವಾನ ಕಾದರವ ನೆಂಟ ಸುಖದಿ ತಾ | ನಿದ್ದುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವಿದ್ಯೆವುಳ್ಳನ ಮುಖವು | ಮುದ್ದು ಬರುವಂತಿಕ್ಕು | ವಿದ್ಯವಿಲ್ಲದನ ಬರಿಮುಖವು ಹಾಳೂರ | ಹದ್ದಿನಂತಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವಿಪ್ರರಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯೆ | ವಿಪ್ರರಿಂದಲೇ ಬುದ್ಧಿ | ವಿಪ್ರ ನಿಜವಿಪ್ರರಿಲ್ಲದಿರಲೇ ಜಗವು ಕ್ಷಿಪ್ರದಲಿ ಕೆಡಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕುದಿಯದಿರು | ಆಶನಕ್ಕೆ ಹದೆಯದಿರು ಅಸಮಾಕ್ಷನಡಿಯನಗಲದಿರು - ಗುರುಕರುಣ ವಶವರ್ತಿಯಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವಿಷಯದಾ ಬೇರನ್ನು | ಬಿಸಿಮಾಡಿ ಕುಡಿದಾತ ಪಶು ಪತಿಯು ಅಕ್ಕ ಶಶಿಯಕ್ಕು ಮೈಯ್ಬಣ್ಣ ಮಿಸಿನಿಯಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವೀರತನ ವಿತರಣವ | ಸಾಗದ ಚಪಲತೆಯು | ಚಾರುತರ ರೂಪ ಚದುರತನವೆಲ್ಲರಿಗೆ | ಹೋರಿದರೆ ಬಹುವೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವೀಳ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಾಯಿ | ಕೂಳು ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ | ಬಾಳೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆಲೆದೋಟ ಪಾತರದ | ಮೇಳ ಮುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವೃಷಭನೇರಲು ಗುರುವು | ವಸುಧೆಯೊಳು ಮಳೆಯಕ್ಕು | ಪಶುಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಜಯವಕ್ಕು ಜನರೆಲ್ಲ | ಮಿಸುಯಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ವ್ಯಸನ ದೇಹ | ಮಸಣವನು ಕಾಣುವದು | ವ್ಯಸನವನು ಬಿಟ್ಟು ಹಸನಾಗಿ ದುಡಿದರೆ | ಅಶನ - ವಸನಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ