ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ಜಂಗಮಕೆ ವಂಚಿಸನು | ಹಿಂಗಿರಲು ಲಿಂಗವನು | ಭಕ್ತರೊಳು ಪರಸತಿಗೆ ಒಲೆಯದಗೆ | ಭಂಗವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜಂಗಮನು ಭಕ್ತತಾ | ಲಿಂಗದಂತಿರಬೇಕು | ಭಂಸುತ ಪರರ ನಳಿವ ಜಂಗಮನೊಂದು | ಮಂಗನೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜಾಜಿಯಾ ಹೂ ಲೇಸು | ತೇಜಿವಾಹನ - ಲೇಸು | ರಾಜಮಂದಿರದೊಳಿರಲೇಸು ತಪ್ಪುಗಳ | ಮಾಜುವದು ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜಾಣ ಜಾಣಗೆ ಲೇಸು | ಕೋಣ ಕೋಣಗೆ ಲೇಸು | ನಾಣ್ಯವದು ಲೇಸು ಜನರಿಂಗೆ ಊರಿಂಗೆ | ಗಾಣಿಗನು ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜಾಣೆಯಾ ನುಡಿ ಲೇಸು | ವೀಣೆಯಾ ಸ್ವರ ಲೇಸು | ಮಾಣದಲೆ ವದನ ಶುಚಿ ಲೇಸು | ಕೂರ್ಪವರ | ಕಾಣುವದೆ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜಾತಿ-ಜಾತಿಗೆ ವೈರ | ನೀತಿ ಮೂರ್ಖಗೆ ವೈರ | ಪಾತಕವು ವೈರ ಸುಜನರ್ಗೆ ಅರಿದರಿಗೆ ಏತರದು ವೈರ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜಾತಿಹೀನರ ಮನೆಯ | ಜ್ಯೋತಿ ತಾ ಹೀನವೇ | ಜಾತಿ-ವಿಜಾತಿಯೆನ್ನಬೇಡ ದೇವನೊಲಿ | ದಾತನೇ ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜಾರತ್ವವೆಂಬುವದು | ಕ್ಷೀರಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ | ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರರಿತಿಹರೆ ಬೇವಿನಾ | ಸಾರದಂತಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜಾರಿ ನೆರೆ ಸೇರುವಗೆ | ತೂರರೊಳು ಹೋರುವಗೆ | ಊರಿರುಳ ನಾರಿ ಕಳುವಂಗೆ ತಿಳಿಯದಲೆ | ಮಾರಿ ಬಂದಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜಾವಕ್ಕೆ ಬದುಕುವರೆ | ಹೇವಕ್ಕೆ ಬದುಕುವದು | ರಾವಣನು ಸತ್ತನೆನಬೇಡ ರಾಮಂಗೆ | ಹೇವ ಬಿಟ್ಟಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜೀವ ಜೀವವ ತಿಂದು | ಜೀವಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿಸಿರೆ | ಸಾವು ಎಲ್ಲಿಹುದು ಸ್ವಾರ್ಥವೆ ಜಗದೊಳಗೆ | ಸಾವೆಂದು ತಿಳಿಯೋ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜೀವಿ ಜೀವಿಯ ತಿಂದು | ಜೀವಿಪುದು ಜಗವೆಲ್ಲ | ಜೀವದಿಂ ಹೊರಗೆ ಶಿಂಬವರ ನಾ ಕಾಣೆ | ಜೀವವೀ ಜಗವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜೊಳ್ಳು ಮನುಜರು ತಾವು | ಸುಳ್ಳು ಸಂಸಾರದೊಳು ಮಳ್ಳಿಡಿದು ಮಾಯೆಯೆಂಬವಳ ಬಲೆಯೊಳಗೆ | ಹೊರಳಾಡುತಿಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜೋಳದಾ ಬೋನಕ್ಕೆ | ಬೇಳೆಯಾ ತೊಗೆಯಾಗಿ | ಕಾಳೆಮ್ಮೆ ಕರೆದ ಹೈನಾಗಿ ಬೆಳವಲದ ಮೇಳ ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜೋಳವನು ತಿಂಬುವನು | ತೋಳದಂತಾಗುವನು | ಬೇಳೆ-ಬೆಲ್ಲಗಳನುಂಬವನು ಬಹು ಬಾಳನೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ