ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ಒಕ್ಕಲಿಕ ನೋದಲ್ಲ | ಬೆಕ್ಕು ಹೆಬ್ಬುಲಿಯಲ್ಲ | ಎಕ್ಕಿಯಾ ಗಿಡವು ಬನವೆಲ್ಲ ಇವು ಮೂರು | ಲೆಕ್ಕದೊಳಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದ ಊರು | ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮನೆಯು | ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದವನ ಬೇಹಾರ ಇವು ಮೂರು | ದು:ಖ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಚ್ಚೊತ್ತು ಉಂಬುವದು | ಕಿಚ್ಚತಾ ಕಾಯುವದು | ಬೆಚ್ಚನಾ ಠಾವಿಲೋಗಿದರೆ ವೈದ್ಯನಾ | ಕಿಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಡಲ ಹಿಡಿದಾಡದಿರು | ನುಡಿಯ ಹೋಗಾಡದಿರು | ನಡೆಯೊಳೆಚ್ಚರವ ಬಿಡದಲಿರು ಪರಸತಿಯ | ಕಡೆಗೆ ನೋಡದಿರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಡಲನಡಗಿದ ವಿದ್ಯೆ | ನಡೆದೊಡನೆ ಬರುತಿರಲು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಕಳ್ಳರೂ ನೃಪರೆಂದು ಪಡೆಯರದನೆಂದ | ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವ ಭಾಗ | ದೊಡವೆಯನು ಕೇಳಿದರೆ | ಕೊಡದೆ ಕದನದಲಿ ದುಡಿಯುವರೆ ಅದನು | ತ-ನ್ನೊಡನೆ ಹೂಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಣಗಿದಾ ಮರ ಚಿಗಿತು | ಬಿಣಿಲು ಬಿಡುವುದ ಕಂಡೆ | ತಣಿಗೆಯಾ ತಾಣಕದು ಬಹುದು ಕವಿಗಳಲಿ ಗುಣಯುತರು ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಂದನ್ನು ಎರಡೆಂಬ | ಹಂದಿ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯೆಂಬ | ನಿಂದ ದೇಗುಲದ ಮರವೆಂಬ ಮೂರ್ಖ ತಾ | ನೆಂದಂತೆ ಎನ್ನಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಂದರಾ ಮೊದಲೊಳಗೆ ಬಂದಿಹುದು ಜಗವೆಲ್ಲ | ಒಂದರಾ ಮೊದಲನರಿಯುವಡೆ ಜಗ ಕಣ್ಣು | ಮುಂದೆ ಬಂದಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಂದು ಒಂಭತ್ತು ತಲೆ | ಸಂದ ತೋಳಿಪ್ಪತ್ತು | ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿತು ಪತಿವ್ರತೆಯ | ತಂದ ಕಾರಣದಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಂದು ಜೀವವನೊಂದು | ತಿಂದು ಉಳಿದಿಹಜಗದೊ | ಳೆಂದೂ ಕೊಲಲಾಗದೆಂಬಾ ಜಿನಧರ್ಮ | ನಿಂದಿಹುದು ಹೇಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಂದೂರ ಗುರುವಿರ್ದು | ವಂದನೆಯ ಮಾಡದೆ ಸಂದಿಸೆ ಕೊಳ ತಿನಿತಿಪರ್ವನ - ಇಅರವು ಹಮ್ದಿಯ ಇಅರವು ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಂತ | ಇಬ್ಬರಲಿ ಏಕಾಂತ | ಇಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬನರಿದು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಂ | ಹಬಿ ಲೋಕಾಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಮ್ಮೆ ಸೀತರೆ ಹೊಲ್ಲ | ಇಮ್ಮೆ ಸೀತರೆ ಲೇಸು ಕೆಮ್ಮಿಕೇಕರಿಸಿ ಉಗುಳುವಾ ಲೇಸು | ಆ ಬೊಮ್ಮಗು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಮ್ಮೆಯುಂಡವ ತ್ಯಾಗಿ | ಇನ್ನೊಮ್ಮೆಯುಂಡವ ಭೋಗಿ | ಬಿಮ್ಮೆಗುಂಡವನು ನೆರೆಹೋಗಿ | ಯೋಗಿ ತಾ ಸುಮ್ಮನಿರುತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ