ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ಲಜ್ಜೆಯನು ತೊರೆದು ನೀ | ಹೆಜ್ಜೆಯನು ಸಾಧಿಪಡೆ | ಸಜ್ಜೆಯಲಿ ಶಿವನ ಶರಣರಾ - ಹೆಜ್ಜೆಯಲಿ ನಡೆಯೋ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳನೆ ಪುರುಷ | ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳನೆ ಸರಸ ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳವಗೆ ರತಿಭೋಗ - ವತುಳಸುಖ ಲಿಂಗದಿಂ ಜನನ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಲಿಂಗದ ಗುಡಿಯೆಲ್ಲಿ ? ಲಿಂಗಿಲ್ಲದೆಡೆಯೆಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದೆ ಜಗವು ಅಡಗಿಹುದು - ಲಿಂಗವನು ಹಿಂಗಿ ಪರ ಉಂಟೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಲಿಂಗದಾ ಗುಡಿ ಲೇಸು | ಗಂಗೆಯಾ ತಡಿ ಲೇಸು | ಲಿಂಗ ಸಂಗಿಗಳ ನುಡಿ ಲೇಸು ಭಕ್ತರಾ | ಸಂಗವೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಲಿಂಗದಿಂ ಘನವಿಲ್ಲ | ಗಂಗೆಯಿಂ ಶುಚಿಯಿಲ್ಲ | ಕಂಗಳಿಂದಧಿಕ ಹಿತರಿಲ್ಲ ಭಕ್ತ ತಾ | ಜಂಗಮನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಲಿಂಗಯಲ್ಲಿ | ಸಂಗಿಸಿ ಚರಿಸಲು ಜಂಘೆಯಲಿ ನಡವ ಸರ್ವ ಜೀವಂಗಳು ಲಿಂಗದಿಂ ಜನನ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಲಿಂಗವ ಪೂಝಿಸುವಾತ | ಜಂಗಮಕೆ ನೀಡದೊಡೆ ಲಿಂಗದ ಕ್ಷೋಭ ಘನವಕ್ಕು - ಮಹಲಿಂಗ ಹಿಂಗುವುದು ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಲೀಲೆಯಿಂ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ | ಗಾಲಿಯಿಂ ಬಟುವಿಲ್ಲ | ವಾಲಿಯಿಂದಧಿಕ ಬಲರಿಲ್ಲ ಪರದೈವ | ಶೂಲಿಯಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ | ಬೆಕ್ಕಿಗಂ ವ್ರತವಿಲ್ಲ | ಸಿಕ್ಕು ಬಂಧನದಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ ನಾರಿಗಂ | ಸಿಕ್ಕದವರಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಲೋಕಕ್ಕವಶ್ಯ ತಾ | ನೇಕಾಕಿ ಹೊಂಬೇರು | ನಾಕಕದು ಬೇರು ಪುಣ್ಯದಿಂದೆಲ್ಲದೊಡೆ | ಪಾತಕಕೆ ಬೇರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಲೋಭದಿಂ ಕೌರವನು | ಲಾಭವನು ಪಡೆದಿಹನೆ ? | ನಾಭಿಯಿಂ ಕೆಳಗೆ ಎರಡೂರ ಕೊಂದಾಗ | ಲಾಭ ಬಂದಿಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ