ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ಮುರಿದ ಹೊಂಬೆಸೆಯವಡೆ | ಕಿರಿದೊಂದು ರಜ ಬೇಕು | ಮುರಿದ ಕಾರ್ಯವನು ಬೆಸೆಯುವಡೆ ಮತ್ತೊಂದ | ನರಿಯದವರು ಬೇಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೂರು ಕಾಲಲಿ ನಿಂದು | ಗೀರಿ ತಿಂಬುವದು ಮರವ | ಆರಾರು ನೀರು ಕುಡಿಯುವದು ಕವಿಗಳಲಿ | ಧೀರರಿದ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೂರು ಖಂಡುಗ ಹೊಟ್ಟ | ತೂರಿದರೆ ಫಲವೇನು | ಮೂರರಾ ಮಂತ್ರದಿಂದಲಿ ಪರಬೊಮ್ಮ | ವಿರಿಹುದು ನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೂರು ಗಾವುದವನ್ನು ಹಾರಬಹುದೆಂದವರ | ಹಾರಬಹುದೆಂದು ಎನಬೇಕು ಮೂರ್ಖನಾ | ಹೋರಾಟ ಸಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೂರುಕಣ್ಣೀಶ್ವರನ | ತೋರಿಕೊಡಬಲ್ಲ ಗುರು ಬೇರರಿವುದೊಂದು ತೆರನಿಲ್ಲ - ಗುರುಕರಣ ತೋರಿಸುಗು ಶಿವನ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೂರ್ಖಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನು | ನೂರ್ಕಾಲ ಹೇಳಿದರೆ ಬೋರ್ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಳಿಗರಿದರಾ ಕಲ್ಲು | ನೀರ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೆಚ್ಚದಿರು ಪರಸತಿಯ | ರಚ್ಚೆಯೊಳು ಬೆರೆಯದಿರು | ನಿಚ್ಚ ನೆರೆಯೊಳಗೆ ಕಾದದಿರು ಒಬ್ಬರಾ | ಇಚ್ಚೆಯಲಿರದಿರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೆಚ್ಚಿಸುವದೊಲಿದವರ | ಇಚ್ಛೆಯನೆ ನುಡಿಯುವದು ತುಚ್ಛದಿಂದಾರ ನುಡಿದಿಹರೆ ಅವನಿರವು | ಬಿಚ್ಚುವಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೆಟ್ಟಿಪ್ಪುದಾಶೆಯನು | ಕಟ್ಟಿಪ್ಪುದಿಂದ್ರಿಯವ | ತೊಟ್ಟಿಪ್ಪುದುಳ್ಳ ಸಮತೆಯವನು ಶಿವಪದವು ಮುಟ್ಟಿಪ್ಪುದಯ್ಯ ಸರವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೆಟ್ಟಿರಿಯೆ ಜೀವ ತಾ | ತಟ್ಟನೇ ಹೋಗುವದು | ಕೆಟ್ಟನಾಲಿಗೆಯಲಿರಿಹರೆ ಕಾದು ನೀ | ರಟ್ಟಿ ಹೋದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೇರುವಿಂಗೆಣೆಯಿಲ್ಲ | ಧಾರುಣಿಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ | ತಾರಕೆನಿಗಿಂತ ಹಿತರಿಲ್ಲ ದೈವತಾ | ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೊಬ್ಬಿನಲಿ ಕೊಬ್ಬಿದರು | ಉಬ್ಬಿ ನೀ ಬೀಳದಿರು | ಒಬ್ಬರಲಿ ಬಾಳ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪರಸತಿಯು | ತಬ್ಬ ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೊಲನಾಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ | ಗೆಲಬಹುದು ಎಂದಿಹರೆ | ಗೆಲಭುದು ಎಂದು ಎನಬೇಕು ಮೂರ್ಖನಲಿ | ಛಲವು ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೊಲೆಗಳುಗಿದವಳಾಗಿ | ಚಲುವೆ ಒಲಿದವಳಾಗಿ | ಹಲತೆರದಿ ಕರೆವ ಕಾಮಿನಿಯ ನೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗುವರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೊಸರ ಕಡೆಯಲು ಬೆಣ್ಣೆ | ಒಸೆದು ತೋರುವ ತೆರದಿ ಹಸನುಳ್ಳ ಗುರುವಿನುಪದೇಶ - ದಿಂ ಮುಕ್ತಿ ವಶವಾಗದಿಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ