ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ಹಾಲಿನಾ ಹಸು ಲೇಸು | ಶೀಲದಾ ಶಿಶು ಲೇಸು ಬಾಲೆ | ಸಜ್ಜನೆಯ ಬಲು ಲೇಸು ಹುಸಿಯದಾ | ನಾಲಿಗೆಯು ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಾಲು ಇಲ್ಲದ ಊಟ | ಬಾಲೆಯರ ಬರಿ ನೋಟ | ಕಾಲಿಲ್ಲದವನ ಹರಿದಾಟ ಕಂಗಳನ | ಕೋಲು ಕಳೆದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಾಲು ಬೋನವು ಲೇಸು | ಮಾಲೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಲೇಸು | ಸಾಲವಿಲ್ಲದವನ ಮನೆ ಲೇಸು | ಬಾಲರ ಲೀಲೆ ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಾಸಾಂಗಿ ಹರೆಯುವಡೆ | ದಾಸಿಯರು ದೊರೆಯುವಡೆ ವೀಸಕ್ಕೆ ವೀಸ ಕೊಡುವಡೆ ಅದು ತನಗೆ | ಈಶನ ಒಲುಮೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಾಸು ಇಲ್ಲದ ನಿದ್ರೆ | ಪೂಸು ಇಲ್ಲದ ಮೀಹ | ಭಾಷೆಯರಿಯದಳ ಗೆಳೆತನವು ಮೋಟಕ್ಕೆ | ಬೀಸಿ ಕರದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಿಂದೆ ಪಾಪವ ಮಾಡಿ | ಮುಂದೆ ಪುಣ್ಯವು ಹೇಗೆ | ಹಿಂದು - ಮುಂದರಿದು ನಡೆಯದಿರೆ ನರಕದಲಿ ಬೆಂದು ಸಾಯುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಿರಿಯ ಬೊಮ್ಮನು ಕೆಂಚ | ಹಿರಿಯ ಹರಿ ತಾ ಕರಿಕ ಪುರಹರನು ಶುದ್ಧ ಧವಳಿತನು - ಇರೆ ಬೇರೆ ಹರಗೆ ಸರಿಯಹರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹುಟ್ಟಿಸುವನಜನೆಂಬ | ಕಷ್ಟದ ನುಡಿ ಬೇಡ ಹುಟ್ಟಿಸುವವ ತನ್ನ ಶಿರ ಹರೆಯೆ - ಮತ್ತೊಂದು ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳನೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹುಣಿಸೆಯಿಂ ನೊರೆಹಾಲು | ಗಣಿಕೆಯಿಂ ಹಿರೆಯತನ ಮೇಣಿಸಿನಿಂ ಕದಳೆ ಕೆಡುವಂತೆ ಬಡವ ತಾ | ಸೆಣಸಿನಿಂ ಕೆಡಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹುತ್ತ ಹಿತ್ತಲು ಹೊಲ್ಲ | ಬೆತ್ತ ಭೂತಕೆ ಹೊಲ್ಲ | ಒತ್ತೆಗೊಂಬಳಿಗೆ ತುರಿ ಹೊಲ್ಲ ಒಣಕೂಳ | ತುತ್ತು ತಾ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹುತ್ತು ಹಾವಿಗೆ ಲೇಸು | ಮುತ್ತು ಕೊರಳಿಗೆ ಲೇಸು | ಕತ್ತೆಯಾ ಹೇರುತರ ಲೇಸು | ತುಪ್ಪದಾ | ತುತ್ತು ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹುಲಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ | ಹುಲ್ಲೆಯಂದದಿ ಮೊರವೆ | ಬಲಿಯ ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಗುರುರಾಯ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆ | ಕೊಲುತಿಹಳು ಮಾಯೆ ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹುಸಿಯ ಪೇಳ್ವುದರಿಂದ | ಹಸಿದು ಸಾವುದು ಲೇಸು | ಹುಸಿದು ಮೆರೆಯುವನ ಬದುಕಿಂದ ಹಂದಿಯಾ | ಇಸಿಯು ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹುಸಿವನ ಬೇಹಾರ | ಕಸ ಹತ್ತಿದಾರಂಬ ವಿಷಯ ಉಳ್ಳವನ ಗುರುತನ - ಇವು ಮೂರು ಮಸಿವಣ್ಣ ಕಂಡ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹುಸಿವನಿಂದೈನೂರು | ಪಶುವ ಕೊಂದವ ಲೇಸು | ಶಿಶು ವಧೆಯಮಾಡಿದವ ಲೇಸು ಮರೆಯಲಿ | ದ್ದೆಸೆದರೂ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ