ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ಸುರಪ ಹಂಸನ ಶಶಿಯು | ಕರಕರದ ರಾವಣನು | ವ ಕೀಚಕಾದಿ ಬಲಯುತರು | ಕೆಟ್ಟರಲೆ ಪರಸತಿಯು ಪಿಡಿದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸುರುತರುವು ಸುರಧೇನು | ಸುರಮಣೆ ಸೌರಲತೆ ಪರುಷಷ್ಟತನುವು ಹರಿವ ನದಿ - ಯೆಲ್ಲವು ಪರಮನಿಂ ಜನನ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸುರೆಯ ಸೇವಿಸುವಂಗೆ | ಸಿರಿಗರ್ವಪಚನಂಗೆ | ದೊರೆಯಲ್ಲಿ ತೇಜ ಪಡೆದಂಗೆ ಶಿರವಿಹುದು | ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೋಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸುರೆಯ ಸೇವಿಸುವವನ | ಸುರಿಗೆಯನು ಪಿಡಿದವನ | ದೊರೆಯೊಲುಮೆಗಾಗಿ ಹಣಗುವನಕಾಯುವದು | ಸೊರಗಿಸಾಯುವವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸುರೆಯ ಹಿರಿದುಂಡವಗೆ | ಉರಿಯಮೇಲಾಡುವಗೆ | ಹರಿಯುವಾ ಹಾವ ಪರನಾರಿ ಪಿಡಿದಂಗೆ | ಮರಣ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸುಂಲಿಗನು ಹುಲಿ ಹಾವು | ಬಿಂಕದಾ ಬೆಲೆವೆಣ್ಣು | ಕಂಕಿಯೂ ಸುಂಕ - ನಸುಗುನ್ನಿ ಇವು ಏಳು | ಸೊಂಕಿದರೆ ಬಿಡವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸೃಷ್ಟಿಯಲಿ ಜಿನಧರ್ಮ | ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿರುತಿಕ್ಕು | ಕೆಟ್ಟ ಕೆಡಗುಣಗವೆಲ್ಲ ತಲೆಹೋದ | ಅಟ್ಟೆಯಂತಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸೊಡರು ಲಂಚವ ಕೊಂಡು | ಕೊಡುವ ದೊಪ್ಪಚಿ ಬೆಳಗ | ಪೊಡವಿಗಂ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗೀವೋಲ್ಲಂಚವನು | ಹಿಡಿಯದವ ಧರ್ಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸೊಡರು ಸುಲಿಗೆಯ ಆಳು | ಪಡೆದುಂಬೆ ಸೂಳೆಯೂ | ತುಡುಗುಣಿಯ | ನಾಯಿ ಅಳಿಯನೂ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸೊಣಗನಂದಣವೇರಿ | ಕುಣಿದು ಪೋಪುದು ಮಲಕೆ | ಟೊಣೆಯದೆನ್ನೊಡೆಯ ಕಾಯನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ | ಮಣಿದು ಬೇಡುವೆನು ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ