ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ಹಲ್ಲು ಎಲುವೆಂಬುದನು | ಎಲ್ಲವರು ಬಲ್ಲರೆಲೆ | ನಿಲ್ಲದಲೆ ಎಲುವಿನಿಂದೆಲ್ಲವಗಿದ ಬಳಿ | ಕೆಲ್ಲಿಯದು ಶೀಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಲ್ಲು ನಾಲಿಗೆಯಿಲ್ಲ | ಸೊಲ್ಲು ಸೋಜಿಗವಲ್ಲ | ಕೊಲ್ಲದೇ ಮೃಗವ ಹಿಡಿಯುವದು ಲೋಕದೊಳ | ಗೆಲ್ಲ ಠಾವಿನಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಲ್ಲುದರೆ ರಕುತವದು | ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಯೊಳಗೆ | ಖುಲ್ಲ ರಕ್ಕಸರು ಮಾನವರು ನೆರೆ ಶೀಲ | ವೆಲ್ಲಿಹುದು ಹೇಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಸಿದರಂಬಲಿ ಲೇಸು | ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಲೇಸು | ಬಸುರಿನಾ ಸೊಸೆಯು ಇರ ಲೇಸು | ಸಭೆಗೊಬ್ಬ ರಸಿಕನೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಸಿಯ ಅಲ್ಲವು ಲೇಸು | ಬಿಳಿಯ ಪಳಿಯು ಲೇಸು ಹುಸಿ ಲೇಸು ಕಳ್ಳಹೆಣ್ಣಿಗೆ | ಬೈಗಿನಾ ಬಿಸಿಲು ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಸಿಯ ಸೌದೆಯ ತಂದು | ಹೊಸೆದರುಂಟೇ ಕಿಚ್ಚು ವಿಷಯಂಅಗಳುಳ್ಳ ಮನುಜರಿಗೆ - ಗುರುಕರುಣ ವಶವರ್ತಿಯಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಸಿಯದಿರೆ ಕಡುಗಾಯ್ದು | ಬಿಸಿನೀರ ಕುಡಿಯುವದು | ಹಸಿವಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕ _ ಮಲವಕ್ಕು ದೇಹವದು | ಸಸಿಯಾಗಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಸಿವಿಲ್ಲದುಣಬೇಡ | ಹಸಿದು ಮತ್ತಿರಬೇಡ | ಬಿಸಿಬೇಡ ತಂಗಳುಣಬೇಡ ವೈದ್ಯನಾ | ಗಸಣಿಯೇ ಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಸಿವು-ತೃಷೆ-ನಿದ್ರೆಗಳು | ವಿಷಯ ಮೈಥುನ ಬಯಕೆ | ಪಶು-ಪಕ್ಷಿ ನರಗೆ ಸಮನಿರಲು ಕುಲವೆಂಬ | ಘಸಣಿಯೆತ್ತಣದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಾರುವನು ಉಪಕಾರಿ | ಹಾರುವನು ಅಪಕಾರಿ | ಹಾರುವನು ತೋರ್ಪ ಬಹುದಾರಿ ಮುನಿದರ್‍ಆ | ಹಾರುವನೆ ಮಾರಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಾರುವರ ನಂಬಿದವ | ರಾರಾರು ಉಳಿದಿಹರು | ಹಾರುವರನು ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟರಾ ಭೂಪರಿ | ನ್ನಾರು ನಂಬುವರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಾರುವರು ಎಂಬವರು | ಹಾರುವರು ನರಕಕ್ಕೆ | ಸಾರದ ನಿಜವನರಿಯದಿರೆ ಸ್ವರ್ಗದಾ | ದಾರಿಯ ಮಾರ್ಗಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಾರುವರು ಎಂಬುವರು | ಏರಿಹರು ಗಗನಕ್ಕೆ | ಹಾರುವರ ಮೀರಿದವರಿಲ್ಲ ಅವರೊಡನೆ | ವೈರಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಾರುವರು ಎಂಬುವರು | ಹಾರುತ್ತಲಿರುತಿಹರು | ಹಾರುವಗೆ ಸಲುಹುವರ ದೊರೆಯೊಡನೆ ನಿಜಗುಣ | ತೋರದಡುಗುವದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಾರುವರು ಸ್ವರ್ಗದ | ದಾರಿಯನು ಬಲ್ಲರೇ | ನಾರಿ ಪತಿವ್ರತದಿ ನಡೆಯೆ ಸ್ವರ್ಗದಾ | ದಾರಿ ತೋರುವಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ