ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ಮಾತಿನಿಂ ನಗೆ-ನುಡಿಯು | ಮಾತಿನಿಂ ಹಗೆ ಕೊಲೆಯು | ಮಾತಿನಿಂ ಸರ್ವ ಸಂಪದವು ಲೋಕಕ್ಕೆ | ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾತು ಬಲ್ಲಹ ತಾನು | ಸೋತುಹೋಹುದ ಲೇಸು | ಮಾತಿಂಗೆ ಮಾತು ಮಥಿಸಲ್ಕೆ ವಿಧಿ ಬಂದು | ಆತುಕೊಂಡಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾತು ಬಲ್ಲಾತಂಗೆ | ಮಾತೊಂದು ಮಾಣಿಕವು | ಮಾತ ತಾನರಿಯದ ಅಧಮಗೆ ಮಾಣಿಕವು | ತೂತು ಬಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾತು ಬಲ್ಲಾತಂಗೆ | ಯಾತವದು ಸುರಿದಂತೆ | ಮಾತಾಡಲರಿಯದಾತಂಗೆ ಬರಿ ಯಾತ | ನೇತಾಡಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾತು ಮಾಣಿಕ ಮುತ್ತು | ಮಾತೆ ತಾ ಸದನವು | ಮಾತಾಡಿದಂತೆ ನಡೆದಾತ ಜಗವನ್ನು ಕೂತಲ್ಲಿ ಆಳ್ವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ | ಮಾತು ಕೋಟಿಗಳುಂಟು | ಮಾತಾಡಿ ಮನಕೆ ಮುನಿಸಕ್ಕು ಮಾತಿನಲಿ | ಸೋತವನೆ ಜಾಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾತೆಯಿಂ ಹಿತರಿಲ್ಲಿ | ಕೋತಿಯಿಂ ಮರಳಿಲ್ಲ | ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಧಿಕ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ದೈವವ | ಜಾತನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾದಿಗನು ಕೆಮ್ಮಯನ | ಭೇದವೆರಡೊಂದಯ್ಯ | ಮಾದಿಗನು ಒಮ್ಮೆ ಉಪಕಾರಿ ಕಮ್ಮೆ ತನ | ಗಾದವರ ಕೊಲುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾಯಮೋಹವ ನಚ್ಚಿ | ಕಾಯವನು ಕರಗಿಸಿತೆ ಆಯಾಸಗೊಳುತ ಇರಬೇಡ - ಓಂ ನಮಶ್ಯಿ ವಾಯಯೆಂದನ್ನಿ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾಯಾಮೋಹನ ಮೆಚ್ಚಿ | ಕಾಯವನು ಕರಗಿಸಿತ | ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಬಳಲದೊನ್ನಮಃ ಶಿ | ವಾಯವೆಂದೆನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾಸನೂರ ಬಸವರಸ | ಕೊಸನಿಶನ ಕೇಳಲು ಕಾಶಿಯೀಶನೊಳು ಪಡೆದ ವರ - ವಧು ನಡುವೆ ಸೂಸಿತೆಂತಲು ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾಸಿನೊಳು ಮುಸುಕಿರ್ದು | ಮೂಸಿ ಬರುತಾಸನವ ಹೇಸಿಕೆಯ ಮಲವು ಸೂಸುವುದ - ಕಂಡು ಕಂ ಡಾಸೆ ಬಿಡದು ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾಳಗೆಯ ಮನೆ ಲೇಸು | ಗೂಳಿಯಾ ಪಶುಲೇಸು | ಈಳೆಯಾ ಹಿತ್ತಲಿರಲೇಸು | ಪತಿವ್ರತೆಯ ಬಾಳು ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಾಳನು ಮಾಳಿಯು | ಕೊಳ್ ತಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಲಿ ಕೇಳೆ ನೀನಾರ ಮಗನೆಂದು - ನಾ ಶಿವನ ಮೇಳದಣುಗೆಂಬೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಗುರು ಬರಲು | ಮಥನಲೋಕದೊಳಕ್ಕು | ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ ರುಜವಕ್ಕು ನರಪಶು | ಹಿತವಾಗಲಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ