ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ತೊತ್ತಿನಲಿ ಗುಣವಿಲ್ಲ | ಕತ್ತೆಗಂ ಕೋಡಿಲ್ಲ ಬತ್ತಲಿದ್ದವಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಕೊಂಡೆಯರೊಳು | ತ್ತಮರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ತೋಟ ಬೆಳೆಯನ್ನು | ದಾಟಿ ನೋಡದವರಾರು | ಮೀಟು ಜವ್ವನದ ಸೊಬಗೆಯ ನೆರೆ ಕಂಡು | ದಾಟದವರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ತೋಡಿದ್ದ ಬಾವಿಂಗೆ | ಕೂಡಿದ್ದ ಜಲ ಸಾಕ್ಷಿ | ಮಾಡಿರ್‍ದಕೆಲ್ಲ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಕ್ಕು | ಮೃಢನೆ ತಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ