ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ಕರಿಗೆ ಕೇಸರಿ ವೈರಿ | ದುರಿತಕ್ಕೆ ಹರ ವೈರಿ | ಉರವಣಿಸಿ ಬರುವ ಸಂಸಾರದ ದುಃಖಕ್ಕೆ | ಪರಿಣಾಮ ವೈರಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕರುವ ಕಾವಾಬುದ್ಧಿ | ಗುರುಳಿಗೆ ಇರದಿರಲು | ಧರಣಿಯಲಿ ಜನರು ಉಳಿವರೇ ? ಇವರೂರ | ನರಿಗಳೆಂದರಿಗು ? ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕರೆಯದಲೆ ಬರುವವನ | ಬರೆಯದಲೆ ಓದುವ ಬರಗಾಲಿನಿಂದ ನಡೆವವನ | ಕರೆತಂದು | ಕೆರೆದಿ ಹೊಡೆಯೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಲ್ಲರಳೀ ಹೂವಾಗಿ | ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ | ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ | ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಲ್ಲಿನಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲಿ | ಮುಳ್ಳಿನಾ ಮೊನಯಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆನೆದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರ್ಪ ಅವನೀ | ನಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ಪ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಲ್ಲಿನೊಳ್ ಕುಚದಲ್ಲಿ | ಬಳ್ಳದೊಳ್ ಪಿಕ್ಕೆಯಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದೊಡಲ್ಲಿರ್ಪ - ಭರಿತನನು ಬಲ್ಲವೇ ನಿಗಮ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಲ್ಲು-ಕಾಷ್ಠದೊಳಿರುವ | ಮುಳ್ಳು ಮೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ | ಸುಳ್ಳು-ಈ ಮಾತು ಎನಬೇಡ ಪರಮಾತ್ಮ | ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಷ್ಟಗಳು ಓಡಿಬರ | ಲಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಭಯವೇಕೆ | ಶಿಷ್ಟಂಗೆ ತೊದಲು ನುಡಿಯೇಕೆ | ಕಳ್ಳಂಗೆ ದಟ್ಟಡಿಯದೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಳ್ಳತನ-ಕಪಟಗಳು | ಸುಳ್ಳಿನಾ ಮೂಲವವು | ಕಳ್ಳ ಕೈಗಳ್ಳ ಮೈಗಳ್ಳನೊಮ್ಮೆ | ಕೊಳ್ಳಗಾಣುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಳ್ಳನೂ ಒಳ್ಳಿದನು | ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯೊಳಿಹರು | ಕಳ್ಳನೊಂದೆಡೆಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಪಂಚಾಳ | ನೆಲ್ಲರಲಿ ಕಳ್ಳ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಳ್ಳಿ ನಾರಿಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ಮುಳ್ಳು ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಕಿನೊಳು ಉಣಹೊಲ್ಲ ಬಡವ ತಾ | ಸುಳ್ಳಾಡ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಾಡೆಲ ಕಸುಗಾಯಿ | ನಾಡೆಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಿಡವು | ಆಡಿದ ಮಾತು ನಿಜವಿಲ್ಲ ಮಲೆನಾಡ | ಕಾಡು ಸಾಕೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಾಣಿಸಿರುವಂತವನ | ಕಾಣದೇಕಿರುವಿರೋ | ಕಾಣಲು ಬಿಡಲು ಕರ್ಮಗಳು ನಿನ್ನಿರವ | ಆಣೆ ಇಟ್ಟಿಹವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಾದ ಕಬ್ಬುನವು ತಾ | ಹೊಯ್ದೊಡನೆ ಕೂಡುವದು | ಹೋದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮರೆದರಾ ಕಬ್ಬುನವು | ಕಾದಾರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಾಯಕವು ಉಳ್ಳವಕ | ನಾಯಕನು ಎನಿಸಿಪ್ಪ | ಕಾಯಕವು ತೀರ್ದ ಮರುದಿನವೆ ಸುಡುಗಾಡ | ನಾಯಕನು ಎನಿಪ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ