ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(56) (34) (14) (2) (28) (4) (0) (0) (33) (3) (1) (19) (4) (0) ಅಂ (7) ಅಃ (7) (87) (1) (23) (0) (0) (5) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33) (0) (14) (3) (47) (25) (0) (45) (12) (77) (6) (11) (0) (11) (14) (6) (1) (55) (83) (0)
ಬಗೆಬಗೆಯ ಭೋಗವಿರೆ | ನಗುತಿಹರು ಸತಿ ಸುತರು | ನಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗೆಯು ಬರಲವರು ಅಡವಿಯಲಿ | ಒಗೆದು ಬರುತಿಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬಟ್ಟನಾಗಿಯೇ ಬೊಟ್ಟ | ನಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪುವ ಜೈನ | ನೆಟ್ಟಗೇ ಸ್ವರ್ಗ ಪಡಿಯುವಡೆ ಸಾಣೇಕಲ್ | ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬಟ್ಟಲದ ಬಾಯಂತೆ | ಹುಟ್ಟುವದು ಲೋಕದೊಳು | ಮುಟ್ಟದದು ತನ್ನ ಹೆಂಡಿರನು ಕವಿಗಳಲಿ | ದಿಟ್ಟರಿದ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಯೊಳೆಲ್ಲ | ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಲಿಯ ಮುಳ್ಳು | ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಯಿ ಮೂಡಲ | ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬಡವ ಬಟ್ಟೆಯ ಹೋಗ | ಲೊಡನೆ ಸಂಗಡಿಗೇಕೆ ? ಬಡತನವು ಎಂಬ ಹುಲಿಗೂಡಿ ಬರುವಾಗ | ನುಡಿಸುವವರಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬಡವನಿದ್ದುದನಾಡೆ | ಕಡೆಗೆ ಪೋಗೆಂಬುವರು | ಒಡವೆಯುಳ್ಳವರು ಸುಡುಗಾಡೆ ನಂಡಿದರೂ | ಪೊಡವಿಯೊಳಗಧಿಕ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬಡವನೊಂದೊಳು ನುಡಿಯ ನುಡಿದಿಹರೆ ನಿಲ್ಲದದು | ಕೊಡೆಯನೆಳಲಾತ ನುಡಿದಿಹರೆ ನಾಯಕನ | ನುಡಿಯಂಬರೆಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬಡವನೊಳ್ಳೆಯ ಮಾತು | ನುಡಿದರಲ್ಲೆಂಬುವರು | ಪೊಡವೀಶ ಜಳ್ಳ - ಜೊಲ್ಲೊಡನೆ ನುಡಿದರೂ | ಕಡುಮೆಚ್ಚುತಿಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬಂಡುಣಿಗಳಂತಿಹರು | ಭಂಡನೆರೆ ಯಾಡುವರು ಕಂಡುದನು ಅರಿದು ನುಡಿಯರಾ ಹಾರುವರು | ಭಂಡರೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬಂದಿಹೆನು ನಾನೊಮ್ಮೆ | ಬಂದು ಹೋಗುವೆನೊಮ್ಮೆ ಬಂದೊಮ್ಮೆ ಹೋಗೆ ಬಾರೆ ನಾಂ ಕವಿಗಳಲಿ | ವಂದ್ಯರಿಗೆ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬಂಧನದಲಿರುವನು | ಹಂದಿಯಂತಿಹನು ಬಂಧವಿಲ್ಲದವನು ಬಡವನು ದೇಶಿಗನು | ಎಂದಳಿದರೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬರಕೆ ಬುತ್ತಿಯು ಹೊಲ್ಲ | ಸಿರಿಕಾ ಮನೆ ಹೊಲ್ಲ | ಕರೆಕರೆಯ ಕೂಳು ತಿನಹೊಲ್ಲ | ಕಜ್ಜಿಯನು ಕೆರೆಕೊಳ್ಳ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬರೆವ ಕರಣೀಕನೊಡನೆ | ಹಿರಿದು ಜಗಳವು ಬೇಡ | ಗರಗಸದ ಒಡನೆ ಮರನಾಡಿ ತನ್ನತಾ | ನಿರಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬಲವಂತ ನಾನೆಂದು | ಬಲುದು ಹೋರಲು ಬೇಡ | ಬಲವಂತ ವಾಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನೊಡನಾಡಿ | ಛಲದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಬಲವಂತರಾದವರು | ಕಲಹದಿಂ ಕೆಟ್ಟಿಹರು | ಬಲವಂತ ಬಲಿಯು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು | ಛಲದಲುಳಿದಿಹರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ