ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 1 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಹಲ್ಲಮೇಲಿನ ಕೆಂಪು | ಕಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಹಾಂಸೆ | ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಅರಳತನಿಗಂಪು ಹೊಸಮೋಹ | ನಿಲ್ಲವು ಕಾಣಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ