ಒಟ್ಟು 12 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 12 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಆಡಿ ನಳ ಕೆಟ್ಟ ಮ | ತ್ತಾಡಿ ಧರ್ಮಜ ಕೆಟ್ಟ | ಕೂಡಿದ ನಾಲ್ವರೂ ತಿರಿದುಂಡರೆ ನೆತ್ತವ | ನಾಡಬೇಡೆಂಬ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಎಂತು ಜೀವಿಯ ಕೊಲ್ಲ | ದಂತಿಹುದು ಜಿನಧರ್ಮ | ಜಂತುಗಳ ಹೆತ್ತು ಮರಳಿಯದನೇ ಸಲಹಿ | ದಂತವನೆ ಜೈನ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಎಂತು ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಲ್ಲ | ದಂತುಂಟು ಜಿನಧರ್ಮ | ಜಂತು ಬಸುರಲ್ಲಿ ಸಾಯಲು ಆ ಜೀವಿಯು | ಎಂತಾದ ಶ್ರವಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಒಂದು ಜೀವವನೊಂದು | ತಿಂದು ಉಳಿದಿಹಜಗದೊ | ಳೆಂದೂ ಕೊಲಲಾಗದೆಂಬಾ ಜಿನಧರ್ಮ | ನಿಂದಿಹುದು ಹೇಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕೊಲು ಧರ್ಮಗಳ - ನೊಯ್ದು | ಒಲೆಯೊಳಗೆ ಇಕ್ಕುವಾ | ಕೊಲಲಾಗದೆಂಬ ಜೈನನಾ ಮತವೆನ್ನ | ತಲೆಯ ಮೇಲಿರಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕೊಲ್ಲದಿರ್ಪಾಧರ್ಮ | ವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವು | ಅಲ್ಲದನು ಮೀರಿ ಕೊಲ್ಲುವನು ನರಕಕ್ಕೆ | ನಿಲ್ಲದಲೆ ಹೋದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚತ್ತು | ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ | ಹಿಡಿದಿರ್ಧ ಧರ್ಮ ಹೊಡೆಮರಳಿ ಕಚ್ಚುವಾ | ಹೆಡೆನಾಗನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ನುಡಿಸುವದಸತ್ಯವನು | ಕೆಡಿಸುವದು ಧರ್ಮವನು | ಹಿಡಿಸಿವದು ಕಟ್ಟಿ ಒಡಿಲ ತಾ ಲೋಭವಾ | ಹಡಣ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸಾಲಿಗನಲಿ ಮೇಣಕ್ಕ | ಸಾಲೆಯಲಿ ನಂಬಿಕೆಯು | ಜಾಲಗಾರನ ದಯೆ ಧರ್ಮ ಮುನ್ನಾವ | ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸೃಷ್ಟಿಯಲಿ ಜಿನಧರ್ಮ | ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿರುತಿಕ್ಕು | ಕೆಟ್ಟ ಕೆಡಗುಣಗವೆಲ್ಲ ತಲೆಹೋದ | ಅಟ್ಟೆಯಂತಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸೊಡರು ಲಂಚವ ಕೊಂಡು | ಕೊಡುವ ದೊಪ್ಪಚಿ ಬೆಳಗ | ಪೊಡವಿಗಂ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗೀವೋಲ್ಲಂಚವನು | ಹಿಡಿಯದವ ಧರ್ಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹೊಲಿಗೇರಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ | ವಿಲುದನಾ ಮನೆಯಿರ್ದ | ಸತಿಧರ್ಮ ದಾನಿಯೆನಿಸದಲೆ ಹಾರುವನು | ಕುಲಕೆ ಹೋರುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ