ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 3 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಆಡಿದರೆ ಹಾಡುವದು | ಓಡಿ ಮರವನೇರುವದು | ಕೂಡದೆ ಕೊಂಕಿ ನಡೆಯುವದು ಹರಿದರದು | ಬಾಡದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕಷ್ಟಗಳು ಓಡಿಬರ | ಲಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಭಯವೇಕೆ | ಶಿಷ್ಟಂಗೆ ತೊದಲು ನುಡಿಯೇಕೆ | ಕಳ್ಳಂಗೆ ದಟ್ಟಡಿಯದೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕೂಡಿ ತಪ್ಪಲು ಬೇಡ | ಓಡಿ ಸಿಕ್ಕಲು ಬೇಡ | ಆಡಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಇರಬೇಡ ದುರುಳರು | ಕೂಡಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ