ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 2 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಂತ | ಇಬ್ಬರಲಿ ಏಕಾಂತ | ಇಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬನರಿದು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಂ | ಹಬಿ ಲೋಕಾಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಗವುಡನೊಳು ಹಗೆತನವು | ಕಿವುಡನೊಳು ಏಕಾಂತ | ಪ್ರವುಢನೊಳೂ ಮೂಡನುಪದೇಶ ಹಸುವಿಗೆ | ತವುಡನಿಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ