ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 3 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಗಾಜು ನೋಟಕೆ ಲೇಸು | ತೇಜಿ ಏರಲು ಲೇಸು | ರಾಜಂಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಇರಲೇಸು ಊಟಕ್ಕೆ | ರಾಜನ್ನ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮೊಸರು ಇಲ್ಲದ ಊಟ | ಪಸರವಿಲ್ಲದ ಕಟಕ | ಹಸನವಿಲ್ಲದಳ ರತಿಕೂಟ ಜಿನನ ಬಾಯ್ | ಕಿಸುಕುಳದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಾಲು ಇಲ್ಲದ ಊಟ | ಬಾಲೆಯರ ಬರಿ ನೋಟ | ಕಾಲಿಲ್ಲದವನ ಹರಿದಾಟ ಕಂಗಳನ | ಕೋಲು ಕಳೆದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ